...

Een patiënt huurde een aërosoltoestel of rolstoel bij u. Op het moment dat u uw rekening bezorgt, wordt die echter niet betaald. Of iemand die bij u geneesmiddelen komt kopen heeft zogezegd geen geld bij en vraagt u of hij later mag komen betalen waarbij hij niet meer opdaagt. Hoe kunt u ervoor zorgen dat de rekening toch betaald wordt?Zorg er in eerste instantie voor dat u over een (schriftelijk) bewijs beschikt dat de patiënt u wel degelijk nog een bedrag verschuldigd is. Voor bedragen vanaf 375 euro (binnenkort 3.500 euro) moet dat geschrift ook aan strikte voorwaarden voldoen (bv. opgemaakt zijn in twee originele exemplaren waarbij elk een exemplaar ontvangt of er moet een correct opgemaakte schuldbekentenis zijn).Betaalt uw patiënt de rekening niet, neem dan in eerste instantie telefonisch contact waarbij u de openstaande rekening in herinnering brengt. Vaak volstaat dit om alsnog betaling te verkrijgen. Belooft de patiënt u tijdens dit gesprek om u te betalen, dan kunt u die belofte via een mail (of brief) aan hem bevestigen.Blijft de betaling uit, dan kunt u nog een herinneringsbrief (of mail) sturen naar de patiënt waar u alsnog om betaling vraagt. Helpt ook dat niet, dan dient u een ingebrekestelling te sturen. Zo'n ingebrekestelling is een aangetekende brief waarin u de patiënt aanmaant om tot betaling van de openstaande rekening over te gaan. Geef in deze ingebreke stelling aan over welk bedrag het precies gaat, op welk rekeningnummer dit moet worden overgeschreven en welke termijn (bv. 14 dagen) u de patiënt nog geeft om tot betaling over te gaan.Helpt ook dat niet, dan kunt u de patiënt oproepen in verzoening bij de vrederechter. Hiervoor hoeft u geen advocaat onder de arm te nemen. Een dergelijke verzoeningsprocedure is ook gratis. Het volstaat dat u zelf naar het bevoegde vredegerecht stapt en op de griffie om een verzoening vraagt. U kunt de verzoening ook schriftelijk aanvragen door een brief te sturen naar het vredegerecht. Maak daarin melding van uw identiteit en adres en van dat van diegene die u wil op roepen. Tevens geeft u kort aan wat de feiten zijn waarover de discussie gaat en wat u wil bereiken (bv. de betaling door de andere van een welbepaald bedrag). Vervolgens stelt u in uw brief (die u ook ondertekent) dat u de andere partij in verzoening wil oproepen.Weet dat de partij die u oproept niet verplicht is om op te komen dagen op de door de vrederechter vooropgestelde datum. Gebeurt dat niet, dan is de verzoeningspoging een maat voor niets. Komt de ander wel opdagen dan kan het gebeuren dat de standpunten te ver uit elkaar liggen en er geen akkoord mogelijk is. Is er wel een akkoord dan wordt dat op papier gezet. Dat akkoord heeft dezelfde waarde als een vonnis.U kunt ook meteen (zonder eerst een verzoening te proberen) naar de rechtbank stappen om daar de veroordeling van uw patiënt te vragen. Zo'n procedure maakt u aanhangig via een dagvaarding (die door een gerechtsdeurwaarder wordt betekend). U bent strikt gezien niet verplicht om voor zo'n procedure een beroep te doen op de diensten van een advocaat. Weet wel dat als u zelf de procedure voert, het belangrijk is dat u voldoende vertrouwd bent met de werking van rechtbanken en met de wettelijke spelregels. U zal dan tevens zelf naar de rechtbank moeten gaan.De rechter (veelal de vrederechter) zal uiteindelijk een vonnis uitspreken. Als uw patiënt daarbij wordt veroordeeld om u te betalen en dat vervolgens nog niet doet, kunt u het vonnis laten uitvoeren. Dit kunt u laten doen via een gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder kan dan bv. beslag leggen op de goederen van uw patiënt (bv. op diens meubelen, op zijn bankrekening, op diens loon,...) om op die manier uw vordering alsnog te laten betalen.U hoeft voor het innen van uw openstaande rekeningen dus niet noodzakelijk een beroep te doen op de diensten van een advocaat. Wil u dat wel doen, hou er dan rekening mee dat u - zelfs als u wint - de kosten van uw advocaat niet zomaar ten laste kunt leggen van uw patiënt. U kunt dan enkel vragen dat deze u een zogenaamde rechtsplegingsvergoeding betaalt. Dat is een forfaitaire vergoeding die de verliezer aan de winnaar van een proces moet betalen als deze laatste wordt vertegenwoordigd door een advocaat. De omvang van deze vergoeding hangt af van de inzet van het geschil. Om u een idee te geven bedraagt de rechtsplegingsvergoeding voor een geschil met een inzet tot 250 euro 180 euro en voor een inzet van 250,01 tot 750 euro is dat 240 euro.Als u een beroep doet op een advocaat is het aangewezen om op voorhand goede afspraken te maken over wat diens tussenkomst u precies zal kosten. Weet daarbij dat het niet toegelaten is om een 'no cure, no pay' systeem af te spreken. Hebt u geregeld openstaande rekeningen dan zou u wel een soort van abonnementssysteem met de advocaat in kwestie kunnen afspreken.Als u een dagvaarding uitbrengt tegen een slechte betaler, dan moet u die laten betekenen door een gerechtsdeurwaarder. Daarnaast zou u de deurwaarder ook kunnen vragen om een aanmaning aan de slecht betalende patiënt te sturen. Vaak is het immers zo dat een ingebrekestelling die uitgaat van een gerechtsdeurwaarder een grotere indruk maakt op een slechte betaler dan een aanmaning die van u zelf uitgaat.