...

Omdat heel wat ondernemingen en particulieren ten gevolge van de coronacrisis minder inkomsten of omzet hebben, heeft de overheid met de banksector een akkoord afgesloten waardoor kredietnemers soms een uitstel van betaling kunnen bekomen. Deze overeenkomst werd opgenomen in zogenaamde 'charters'. Wat moet u daarvan weten? U kunt vooreerst een uitstel van betaling vragen voor de bedrijfskredieten die u hebt lopen. Meer bepaald kunt u dat doen voor kredieten met een vast aflossingsplan, voor kaskredieten en voor vaste voorschotten. Het charter dat werd afgesloten tussen de banksector en de overheid heeft integendeel geen betrekking op leasing- en factoringovereenkomsten die u eventueel afsloot (bv. voor uw wagen). Als u het uitstel krijgt dan heeft dat tot gevolg dat u gedurende maximaal zes maanden geen aflossingen van kapitaal meer moet doen aan de bank/kredietverlener. De intresten die verschuldigd zijn aan de bank moet u wel blijven betalen. Het kapitaal dat u tijdelijk niet afbetaalde, blijft wel verschuldigd en valt dus niet zonder meer weg. Meer bepaald wordt de looptijd van het krediet verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Als u zo'n betalingsuitstel krijgt, moet u daarvoor overigens ook geen administratieve of dossierkosten betalen. Niet elke onderneming kan zo'n betalingsuitstel krijgen. Om daarvan te kunnen genieten, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U moet vooreerst betalingsproblemen hebben door de coronacrisis, en dit omdat uw omzet daardoor bijvoorbeeld daalde. Bovendien mag u geen achterstal op uw lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheid gehad hebben op 1 februari 2020 (of uw onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020). Verder wordt als voorwaarde gesteld dat u voldeed aan uw contractuele kredietverplichtingen gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020, en dat u geen actieve kredietherstructurering doorloopt. Ook voor het hypothecair krediet voor uw privéwoning kunt u wel eens een uitstel van betaling vragen aan de bank. Ook hier kunt u vragen om gedurende maximaal zes maanden uw lening niet te moeten afbetalen. Dit geldt zowel voor de kapitaals- als intrestaflossingen. Ook hier zal u wat u nu niet betaalde, later moeten afbetalen. De looptijd van het krediet wordt immers maximaal verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Net als bij een krediet voor uw onderneming zal de bank geen dossier- of administratieve kosten aanrekenen voor het opnemen van het betalingsuitstel. Om een betalingsuitstel te kunnen krijgen voor uw hypothecair krediet moet u al eveneens aan een aantal voorwaarden voldoen. Vooreerst is het daarbij nodig dat uw inkomen gedaald is (of volledig wegvalt) door de coronacrisis door bv. tijdelijke of volledige werkloosheid of ziekte ten gevolge van Covid-19. Bij koppels is het voldoende dat het inkomen van één van de partners daalt of wegvalt door de coronacrisis. Bovendien mocht er op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand zijn op het hypothecair krediet waarvoor uitstel gevraagd wordt. Het hypothecair krediet moet verder aangegaan zijn op de enige woning en de hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer(s). Ten slotte moet uw totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank kleiner zijn dan 25.000 euro. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend. Hebt u een tweede verblijf (bv. een appartement aan zee of een huis dat u verhuurt) waarop een hypothecaire lening rust, dan voldoet u dus sowieso niet aan de voorwaarden om een uitstel van betaling te vragen. Dit geldt zelfs als uw huurder de huur nu niet correct betaalt. Sterker nog, als u eigenaar bent van een tweede verblijf kunt u zelfs geen uitstel van betaling meer vragen voor de hypothecaire lening die u aanging voor uw... eerste woning. Die woning moet volgens de voorwaarden namelijk uw 'enige' woning zijn. Wil u een uitstel van betaling bekomen voor de kredieten van uw apotheek of uw hypothecair krediet, neem dan contact op met uw bank. Wacht daar niet langer mee. De bank zal vervolgens nagaan of u aan de voorwaarden voor een betalingsuitstel voldoet. Weet dat de bank bewijsstukken kan vragen om uw aanvraag te beoordelen. Voldoet u niet aan de voorwaarden om het betalingsuitstel te verkrijgen, dan kunt u eveneens proberen om een akkoord af te sluiten met de bank waarbij u een zeker uitstel krijgt. Het is dan de bank die beslist om al dan niet op uw vraag in te gaan. Meer informatie over de mogelijkheid om in coronatijden een uitstel van betaling van uw kredieten te bekomen vindt u terug op de website https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/alles-wat-je-moet-weten-over-het-coronavirus-en-jouw-geld.De auteur is advocaat (www.ra-advocaten.be).