...

De formule die de organisatoren van deze VAN-top uitdachten, koppelt het nuttige aan het aangename. In negen verschillende domeinen krijgen apothekers de kans om te netwerken met experts. Dat gebeurt tijdens een driegangendiner; als deelnemer wisselt u telkens van tafel.Zoals u al in de inleiding kon lezen staat deze VAN-top onder meer in het teken van netwerking. U kan hierover van gedachten wisselen met de experts Suyin Aerts en Sofi Van Ussel. De eerste is marketingspecialist en beschouwt netwerking als onderdeel van ondernemen, de tweede is directeur van Unizo provincie Antwerpen.Uitgangspunt is de vaststelling dat in de lokale gezondheidszorg netwerking voor apothekers essentieel is. De gezondheidszorg van de toekomst wil mensen zo lang mogelijk gezond houden. In de context van een vergrijzende bevolking impliceert dit vooral dat het gaat over chronische zieken. Vaak nemen zij complexe medicatie. De huisapotheker is hierbij de laagdrempelige, nabije vertrouwenspersoon die gepersonaliseerde zorg biedt.In een 'zorgzame buurt' zijn apotheken het perfecte ankerpunt voor kwaliteitsvolle zorg met persoonlijk contact. Belangrijk is daarbij ook dat de huisapotheker, samen met de huisarts, thuisverpleegkundige en andere zorg- en welzijnswerkers, deel uitmaakt van het zorg-team. Heel wat apothekers zijn bijvoorbeeld lokaal actief in het Rode Kruis, in welzijns- en gezondheidsraden enz. In bijna elk van de 60 Eerstelijnszones in Vlaanderen engageert een apotheker zich. Het Vlaams regeerakkoord stimuleert lokale besturen ook om nog meer te investeren in zorgzame buurten en samenwerkingsverbanden tussen zorgverstrekkers. Kortom, netwerking zou tot het DNA van de huisapotheker moeten behoren. Hamvraag is echter wel hoe je aan netwerking begint en hoe je deel kan uitmaken van gekende beroepsrelevante netwerken.In het zog van voorgaande discussie, is het mogelijk aan een andere tafel het gesprek aan te gaan met Annick Dermine, voormalig huisarts en directeur van het Huis voor Gezondheid in Brussel. In de hoofdstedelijke context heeft zij heel wat ervaring met het werken in een zeer diverse omgeving met constitutionele uitdagingen.Zoals al eerder aangehaald, stimuleert het regeerakkoord apothekers om te werken in samenwerkingsverbanden. Dat geldt uiteraard niet enkel voor gemeenten maar ook voor grote steden zoals Antwerpen, Gent en Brussel. Uitgangspunt is dat daar nog meer moet ingezet worden op zorgzame buurten en dat de apotheek hier nog meer een centrale ontmoetingsplek is. Aan deze tafel gaat de discussie over multidisciplinaire samenwerking. Wat betekent het voor de lokale apotheek en hoe kan die apotheek betrokken worden bij multidisciplinaire projecten?Het concept 'huisapotheker' bestaat nog maar twee jaar maar is ondertussen wel een begrip geworden. Meer dan 2.600 Vlaamse apothekers houden circa 300.000 medicatieschema's bij. Het Vlaams Apothekersnetwerk is hier ten zeerste verheugd over en stelt vast dat de 'huisapotheker' een mijlpaal is in de Belgische apotheekgeschiedenis. "Men kan er niet meer omheen als het gaat over buurtgerichte of geïntegreerde zorg", zo luidt het.Op de VAN-top kan u discussiëren met Lieven Zwaenepoel en Luc Adriaenssens (beiden APB) over de toekomst van de huisapotheker. Hoe kan het merk een meerwaarde betekenen in een vergrijzende samenleving? Kan preventie en oriëntatie een nieuwe dienst worden binnen het merk huisapotheker? Zullen nieuwe diensten terugbetaald worden door de ziekteverzekering? Interessante vragen die hier aan bod komen.En of het concept huisapotheker klaar is voor een volgende stap - met name specialisatie - daarover gaat het dan weer aan een andere tafel met Georges Verpraet (APB) en Tijs Neutens (Public Affairs Manager Amgen Benelux). Vastgesteld wordt dat in het kader van acties zoals 'gemeente op schema', sensibilisatie voor dikkedarmkanker, diabetes, chronisch hartfalen enz., vernieuwende diensten worden aangeboden door de apotheker. Om deze veranderende opdracht van de lokale apotheker te ondersteunen kan hij beroep doen op opleidingen over gesprekstechnieken, detectie van kwetsbaren enz.Er lopen ook acht proefprojecten geïntegreerde zorg die hiermee experimenteren op wijkniveau. VAN gaat er vanuit dat de expertise van de lokale apotheker vandaag nog onderbenut wordt en stelt dus dat "een debat over de kansen en tekortkomingen langsheen de 'patient journey' (identificatie, diagnose, behandeling en opvolging) van een chronische patiënt zich opdringt. Dit moet aangevuld worden met concrete ideeën om tot een kwalitatievere en efficiëntere zorgaanpak te komen. Afleveren en begeleiding van weesgeneesmiddelen, orale oncolytica, osteoporosemedicatie... behoren tot de kerntaak van de lokale apotheker van de toekomst", stelt VAN.Vragen die derhalve aan bod komen aan deze tafel zijn bijvoorbeeld: hoe kan de lokale apotheek nieuwe, specialistische diensten aanbieden en hoe kan gespecialiseerd worden? Of nog: hoe kan samenwerking specialisatie bevorderen?Op de vijfde VAN-top wordt bekendgemaakt wie de Prijs 'Huisapotheker 2019' van dit blad wint. De prijs gaat naar een apotheekteam dat het concept 'huisapotheker' op een originele, betrokken en creatieve manier in de praktijk brengt, met de focus op het aspect 'samenwerking en innovatie'. Vlaams minister van welzijn, gezin, volksgezondheid en armoedebestrijding Wouter Beke (CD&V) reikt de prijs uit.