...

Als apotheker moet u, net als bijvoorbeeld een winkelier of supermarkt, vanaf 1 december het totaalbedrag dat uw particuliere klanten in uw apotheek moeten betalen, afronden naar het dichtste veelvoud van vijf eurocent. Dat is een wettelijke verplichting waar u niet van kunt afwijken, zelfs niet op vraag van een klant. Dat betekent meteen dat als een klant moeilijk doet over de afronding en enkel het niet afgeronde bedrag wil betalen, de verkoop niet zal kunnen doorgaan.De bedoeling van de wetgever met de maatregel was het gebruik van één en twee eurocentmuntstukken aan banden te leggen. De productiekost van die muntjes is immers zeer hoog en ze maken de portemonnee (of broekzak) alleen maar zwaarder.De verplichte afronding geldt alleen als u verkoopt aan particulieren. Dat betekent dan ook dat als bijvoorbeeld een rusthuis een bestelling bij u plaatst, u geen afronding dient toe te passen op uw rekening. De verplichte afronding geldt evenmin als u privé (en niet in het kader van uw professionele activiteit) iets (neem uw oude televisietoestel) zou willen verkopen.Bovendien geldt de verplichting enkel als uw klant u contant betaalt. Betaalt die via elektronische weg, dan speelt de verplichte afronding al evenmin. Niettemin kunt u ervoor opteren om ook bij elektronische betalingen de afronding toe te passen (zie verder).Het type product dat u verkoopt (geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, zonneproducten,...) speelt integendeel geen rol. U moet de afronding dus toepassen voor elke particuliere klant die cash in uw apotheek betaalt ongeacht wat hij bij u koopt.Hoewel u niet verplicht bent om de afronding ook bij elektronische betalingen toe te passen, mag u dat wel doen. U kunt dus perfect beslissen om ook voor zulke betalingen af te ronden. Alleen moet u, als u beslist om af te ronden, dat doen voor alle klanten en voor alle betaalmiddelen (waarbij de transactie gebeurt in de fysieke aanwezigheid van u en uw klant). U kunt dus niet de ene keer wel en de andere keer niet afronden, naargelang het u uitkomt of naargelang de klant het al dan niet vraagt. Het is het één of het ander.Beslist u om ook voor andere betalingen af te ronden, dan moet u dat aankondigen in uw apotheek. U moet dan een tekst uithangen op een zichtbare plaats in uw apotheek die zegt 'Het totaalbedrag wordt altijd afgerond'. Het is aangewezen dit te doen op een plaats dichtbij de plaats waar u met uw klanten afrekent. Op die manier vermijdt u een hoop discussies. Een model van zo'n document kunt u downloaden via de website https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Afronding-poster.pdf.Koos u ervoor om ook voor deze betalingen uw rekening af te ronden, dan kunt u altijd op deze keuze terugkomen. Het volstaat daarvoor om het document met de melding 'Het totaalbedrag wordt altijd afgerond', niet meer aan te brengen in uw apotheek.De wet zegt dat u uw rekening moet afronden naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf eurocent. Hierbij kan het zowel gaan om het lagere dan wel het hogere veelvoud. Bedraagt uw rekening bijvoorbeeld 29,12 euro dan dient u die af te ronden naar 29,10 euro. Een rekening van 29,13 euro moet u dan weer afronden naar 29,15 euro. Moet uw klant normaal 29,17 euro betalen dan dient u dit af te ronden naar 29,15 euro terwijl een rekening die 29,18 euro bedraagt, moet worden afgerond naar 29,20 euro. Deze regels zijn 'dwingend', wat betekent dat u er niet van kunt afwijken en geen andere afrondingsregels kunt toepassen. U mag dan ook geen aankondiging uithangen dat u steeds afrondt naar het hogere veelvoud.De afronding slaat overigens op het totaalbedrag van uw rekening. Dat betekent meteen dat als een klant tegelijk meerdere producten koopt, u enkel moet afronden op het totaal van diens rekening en niet op elk product afzonderlijk.Betaalt uw klant een aankoop deels in cash en deels elektronisch dan moet u (als u geen afronding toepast op elektronische betalingen) de afronding enkel toepassen op het gedeelte van uw rekening dat in cash betaald wordt. Past u de afronding ook toe op elektronische betalingen, dan moet u de afronding toepassen op het totale bedrag van uw rekening.Gaat u tot een afronding over, dan moet het kassaticket of bewijsdocument dat u aan de klant geeft zowel het totale te betalen bedrag als het afgeronde bedrag vermelden. Mogelijks zal uw kassasysteem hiervoor moeten worden aangepast. Neem daarvoor tijdig contact op met de leverancier daarvan.Uw klant mag om de (afgeronde) rekening te betalen nog altijd muntstukken van één of twee eurocent gebruiken. U kunt dus niet zeggen dat u die niet aanvaardt en dat dit geen wettig betaalmiddel meer is. U kunt daar al evenmin een kost voor aanrekenen. Een uitzondering op die regel bestaat alleen als uw klant bij de betaling onredelijk veel kleine muntstukken zou gaan gebruiken - hij wil een bedrag van tien euro bijvoorbeeld met allemaal één of twee eurocentmuntjes betalen.Kan uw klant niet passen en moet u hem wisselgeld geven, dan mag u hiervoor overigens op uw beurt al eveneens één en twee eurocentmuntjes gebruiken (eveneens binnen de grenzen van het redelijke). Uw klant kan de terugbetaling met deze muntjes niet weigeren.