1. Wat is het?

...

De rekening-courant is een post op de balans van uw vennootschap die aangeeft wat de schulden of vorderingen zijn tussen langs de ene kant de bestuurders of vennoten van de vennootschap, en langs de andere kant de vennootschap. Indien u bv. vanuit de vennootschap bepaalde privékosten betaalt of bepaalde voordelen in natura geniet, kunnen die in die rekening-courant geboekt worden als een schuld van u aan de vennootschap. Omgekeerd kunnen huur die de vennootschap u privé verschuldigd is, bezoldigingen die niet dadelijk aan u worden betaald of facturen gericht aan de vennootschap die door u als vennoot privé betaald werden, geboekt worden in de rekening-courant als een vordering op de vennootschap. Het uiteindelijke saldo van de rekening-courant kan dan ook positief of negatief zijn. Als u een schuld hebt aan de vennootschap in rekening-courant (of de vennootschap heeft een schuld aan u) dan is die vordering wat men noemt onmiddellijk opeisbaar. Als de vennootschap aan u moet betalen, zou u dus strikt gezien te allen tijde aan de vennootschap kunnen vragen dat ze u het verschuldigde bedrag direct betaalt. Hou er rekening mee dat opdat u uw vordering uiteindelijk zou kunnen innen, de vennootschap voldoende solvabel moet zijn. Als die in de loop van de jaren in financieel moeilijke papieren zou komen, riskeert u uw vordering niet te kunnen innen. Ook omgekeerd kan de vennootschap een eventuele vordering op u te allen tijde invorderen. In de praktijk loopt dat normaal zo'n vaart niet. U beslist nu eenmaal zelf wanneer de vennootschap de rekening-courant bij u komt opvragen. Weet wel dat u die ooit zal moeten betalen, al was het maar op het moment dat de vennootschap vereffend wordt. U kunt dat bedrag dan wel eventueel 'betalen' door gebruik te maken van het saldo dat u uit die vereffening haalt. Soms hebt u het tijdstip van de terugbetaling echter niet volledig in de hand. Dat kan bv. het geval zijn als u de aandelen van uw vennootschap zou verkopen of als de vennootschap in financieel moeilijke papieren geraakt en failliet gaat. De curator zal dan overgaan tot invordering van de bedragen die u verschuldigd bent uit hoofde van de rekening-courant. Het kan ook gebeuren dat een bank 'moeilijk' doet over een rekening-courant in de vennootschap als u een krediet namens de vennootschap wil aangaan (bv. om een onroerend goed te kopen of te verbouwen). Op het saldo van de rekening-courant zijn er intresten verschuldigd. Heeft de vennootschap een vordering op u dan moet u op die rekening-courant aanzienlijke intresten betalen. Het gaat op dit moment om een percentage van ongeveer 9% op jaarbasis, wat meteen betekent dat het bedrag dat u verschuldigd bent aan de vennootschap razendsnel kan aangroeien. Betaalt u die niet, dan wordt u belast op een voordeel alle aard voor dit bedrag. Hebt u zelf een vordering op de vennootschap dan moet die daarop intresten aan u betalen. Die liggen echter heel wat lager dan wat u wettelijk gezien aan de vennootschap moet betalen. De rente die u van de vennootschap op dit tegoed in rekening-courant kunt vragen, moet wat men noemt 'marktconform' zijn. Deze marktrente bedraagt voor het kalenderjaar 2021 maximaal 4,07%. Als u meer vraagt, dan wordt de intrest in de mate dat u meer vraagt fiscaal gezien geherkwalificeerd in een dividend. Dat teveel aan interest dat fiscaal een dividend is, is voor de vennootschap niet aftrekbaar. Weet overigens dat de vennootschap op de intrest die ze u moet betalen een roerende voorheffing van 30% moet inhouden. Bent u gehuwd en is er een rekening-courant in de vennootschap, dan kan het zijn dat uw ex daarin meedeelt (doordat ze recht heeft op een deel van het bedrag dat de vennootschap u moet betalen dan wel dat ze mee moet betalen in de schuld aan de vennootschap). Om te weten wat uw rechten en plichten op dat vlak zijn, moet u in eerste instantie kijken naar het huwelijkscontract dat u afsloot. Huwde u onder het wettelijk stelsel (scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten) dan is de schuld aan de vennootschap gemeenschappelijk voor zover ze werd opgebouwd tijdens het huwelijk. U kunt dan ook vragen dat uw ex daarvan de helft betaalt. Huwde u onder een stelsel van scheiding van goederen, dan gelden er andere regels. Stond de rekening-courant dan op uw naam alleen, dan kunt u in principe niet zomaar vragen van uw ex dat die daarin mee betaalt, tenzij u onderling andere afspraken maakte. Hebt u een vordering in rekening-courant op uw vennootschap, dan heeft uw ex als u gehuwd bent onder het wettelijk stelsel recht op de helft van de rekening-courant voor zover die tijdens het huwelijk werd opgebouwd. Bij een stelsel van scheiding van goederen komt de rekening-courant die op uw naam alleen staat in beginsel alleen aan u toe. U moet die dus normaal niet delen met uw ex.