1 Wat wordt er verzekerd?

...

Als apotheker loopt u wel eens een risico om aansprakelijk te worden gesteld door bijvoorbeeld een patiënt of iemand die uw apotheek binnenkomt. Zo bent u vooreerst aansprakelijk voor de kwaliteit van de producten die u aflevert en bereidt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het geval dat u een verkeerd product meegeeft aan een patiënt die zich met een doktersvoorschrift aanbiedt of dat u een verkeerde gebruiksaanwijzing op de medicatie vermeldt. U kunt verder ook aansprakelijk zijn als er iets misgaat bij een magistrale bereiding (als u van een bepaalde stof te veel of te weinig in de bereiding voegt). Het kan daarnaast ook gebeuren dat er iets misgaat bij de uitbating van uw apotheek op zich. Denk maar iemand die ten val komt in uw apotheek omdat de vloer na het poetsen nog nat ligt of dat iemand door een brand of glasbreuk zichzelf in uw apotheek verwondt. Ook dan kan er wel eens geoordeeld worden dat er sprake is van een fout in uwen hoofde. In al die gevallen riskeert u de schade die de patiënt (of diegene die uw apotheek binnenkwam) lijdt te moeten vergoeden. Die schade kan zeer aanzienlijk zijn zodat u uiteindelijk riskeert een zeer hoge vergoeding te moeten betalen - bijvoorbeeld als een patiënt blijvend arbeidsongeschikt is door de verkeerde medicatie die u hem meegaf. In het slechtste geval kan de vergoeding die u moet betalen u zelfs ruïneren. Het moge dan ook duidelijk zijn dat zo'n verzekering 'onmisbaar' is. U bent als apotheker overigens zelfs verplicht om zo'n verzekering af te sluiten. Dat wordt expliciet vermeld in de code van farmaceutische plichtenleer die op 1 januari 2020 in werking trad. Meer bepaald stelt artikel 24 van die code dat de apotheker erover moet waken dat zijn burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid naar behoren is verzekerd. Neemt u geen verzekering dan gaat u dus in de fout en begaat u een deontologische inbreuk. Dat is nog niet alles. Als er zich dan een schadegeval voordoet, riskeert u daar ook nog eens persoonlijk voor op te draaien met alle gevolgen vandien. In tegenstelling tot bij bijvoorbeeld advocaten is er geen verplichte 'collectieve' polis waarbij u moet aansluiten. Er bestaat dus niet zoiets als één enkele maatschappij waarbij elke apotheker zich verplicht dient te verzekeren. Dat betekent dan ook dat u zelf kunt kiezen bij welke maatschappij u terecht komt, zolang u zich maar 'naar behoren' verzekert. Bepaalde maatschappijen richten zich specifiek op deze markt. U kan al eens horen bij uw gebruikelijke verzekeringsmakelaar of contact opnemen met verzekeraars die zich specifiek richten naar apothekers. De deontologische code verplicht u trouwens alleen maar om u te verzekeren voor uw burgerlijke aansprakelijkheid op zich. U bent niet verplicht daar ook nog eens een rechtsbijstandsverzekering bij te nemen. Toch is het aangewezen om ook dat te doen. Zo'n verzekering zal nu eenmaal de kosten van uw verdediging (voor de burgerlijke rechtbanken of de strafrechter) op zich kunnen nemen. En die kunnen al eveneens flink oplopen. Gaat u zo'n verzekering afsluiten (of wil u overstappen naar een andere verzekeraar) dan is het aangewezen een aantal verzekeringen te vergelijken. Kies dan ook niet noodzakelijk voor de verzekeraar die u de laagste premie aanbiedt. De goedkoopste verzekering is op het einde van de rit niet altijd de beste verzekering. Vergelijk integendeel wat er precies allemaal gedekt is en tot welke bedragen deze dekking juist gaat. Zorg ervoor dat die bedragen hoog genoeg zijn. Kijk ook na of er voor bepaalde schadeposten al dan niet een franchise geldt en hoe hoog die franchise dan wel is. Kijk in dat verband bijvoorbeeld na in welke mate serieschade gedekt is (het gaat daarbij om een eenmalig feit dat schade veroorzaakt aan verschillende slachtoffers) en zorg er voor dat ook de aansprakelijkheid van uw assistenten, uw plaatsvervangers, zelfstandige apothekers en stagiairs is gedekt. U zorgt er verder maar best voor dat u bijvoorbeeld ook verzekerd bent voor daden van uw poetsvrouw. Indien zij nu een fout begaat, riskeert u daar ook voor op te draaien. Kijk zeker ook na of de verzekeraar een behoud van dekking voorziet na uw pensionering of als u uw beroepsactiviteit stopt. Check eveneens welke schadeposten er door de verzekeraar worden uitgesloten. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn voor de schade die het gevolg is van een staat van alcoholintoxicatie of intoxicatie ten gevolge van medicijnen. Ook opzettelijk veroorzaakte schade en schade die voortvloeit uit een weigering om een in gevaar verkerend persoon te helpen, kan uitgesloten zijn. Hetzelfde geldt voor schade veroorzaakt tijdens een staking, een lock-out, oproer en dergelijke, tenzij u aantoont dat er geen enkel oorzakelijk verband bestaat tussen die gebeurtenissen en het schadegeval.