...

Als u bij de aankoop van een nieuwe wagen uw huidig voertuig 'inlevert' bij de garage krijgt u daar vaak een lagere prijs voor dan in het geval u die zelf verkoopt. Wil u dat laatste doen, dan is het wel van belang een aantal spelregels na te leven. Met wat moet u zoal rekening houden? Bij de verkoop moet u vooreerst beschikken over een Car-Pass. Dat is een document waarop de kilometerstand van het voertuig op verschillende data wordt aangegeven. Een Car-Pass bevat tevens de euronorm van het voertuig, de CO2-emissies en de melding of er op het voertuig nog een keuring na ongeval moet plaatsvinden. Verder vermeldt een Car-Pass ook niet uitgevoerde terugroepacties. De Car-Pass mag niet ouder zijn dan twee maanden. U kunt het document aanvragen bij de technische keuring. De kostprijs bedraagt 8,80 euro. Als verkoper moet u de Car-Pass aan de koper overhandigen op het moment van de verkoop. Het volstaat niet om dat naderhand nog te doen. Het is dan ook belangrijk om in de koopovereenkomst de melding op te nemen dat de koper verklaart de Car-Pass reeds in ontvangst te hebben genomen. Houdt u zich niet aan deze verplichting, dan staat daarop een zware sanctie. De koper kan dan immers de ontbinding van de verkoopsovereenkomst vragen. Dat brengt mee dat u hem de koopprijs zal moeten terugbetalen en hij aan u de wagen terug moet overhandigen. Dat geldt zelfs als de wagen perfect in orde is en er niets op aan te merken valt. Om discussies naderhand te vermijden, is het ook aangewezen een verkoopsovereenkomst op te maken. Is de koper een particulier, dan moet die zelfs opgesteld worden in twee originele exemplaren waarbij elke partij verklaart één origineel exemplaar te hebben ontvangen. Kijk er alleszins ook op toe dat u en de koper de overeenkomst ondertekenen en op elke bladzijde een paraaf plaatsen. Zorg dat uit die overeenkomst duidelijk blijkt wie de verkoper is (uzelf of uw vennootschap) en wie koopt. Geef ook aan welke wagen u precies verkoopt (merk, type, bouwjaar en chassisnummer). Vermeld verder de kilometerstand van de wagen. Als de wagen al wordt verkocht maar later pas wordt geleverd (omdat uw nieuwe wagen bijvoorbeeld nog niet geleverd is) is het aangewezen een regeling op te nemen voor wat er gebeurt als er zich intussen een probleem voordoet met de auto (zo bv. als die gestolen wordt, u er een ongeval mee heeft, enz.). In de verkoopsovereenkomst die u opmaakt, moet u ook de prijs vermelden waartegen de wagen wordt verkocht. Bij de bepaling van de prijs dient u er rekening mee te houden dat u misschien wel btw moet aanrekenen op de verkoopprijs. Dat is meer bepaald het geval als u een wagen verkoopt waarvan u als btw-plichtige de btw 'aftrok'. Verkoopt u bijvoorbeeld een wagen waarvan u de btw bij de aankoop voor maximaal 50% heeft kunnen recupereren, dan moet u in principe btw aanrekenen op 50% van de verkoopprijs. Overleg met uw accountant hoe u hierbij te werk dient te gaan. Verkoopt u uw wagen aan een andere ondernemer, dan hoeft u alleszins geen twee jaar garantie te geven op het voertuig. Hetzelfde geldt als u uw privéwagen verkoopt aan een andere ondernemer of aan een particulier. Toch betekent dat niet dat u, als u niets anders overeenkwam, dan geen enkele waarborg moet geven aan de koper. Als verkoper staat u nu eenmaal in voor zogenaamde verborgen gebreken aan de wagen. Dat zijn gebreken die de koper niet kon opmerken bij een eerste nauwkeurig onderzoek van de wagen. Om garantie te hebben, zou de koper wel moeten kunnen aantonen dat het gebrek voldoende ernstig is en dat het al bestond op het moment van de aankoop. Hij moet het gebrek ook inroepen binnen een korte termijn. In de verkoopsovereenkomst kunt u dan uw garantieplicht uitsluiten. U kunt bepalen dat u geen waarborg geeft voor zichtbare en zelfs niet voor verborgen gebreken. De koper kan u dan enkel aanspreken als hij kan bewijzen dat u bij de verkoop op de hoogte was van het gebrek maar dat verzweeg. Het wordt moeilijker als u de wagen van de zaak als 'ondernemer' verkoopt aan een particulier. Men zou dan namelijk wel eens kunnen oordelen dat u wel twee jaar garantie moet geven voor gebreken die al bij de verkoop aanwezig waren, minstens dat u uw aansprakelijkheid voor verborgen gebreken niet zomaar contractueel kunt beperken. Bij de verkoop moet u aan de koper ook een gelijkvormigheidsattest en het keuringsbewijs van de auto overhandigen, net als het tweedehandsrapport (hetgeen wordt meegegeven bij de keuring) en het roze inschrijvingsformulier. Het is wettelijk niet verplicht om het onderhoudsboekje af te geven doch ook dat doet u maar beter. Overhandig aan de koper tevens alle sleutels van het voertuig. Om discussies te vermijden, vermeldt u in de overeenkomst best wat u allemaal aan de koper overhandigde en laat u dat voor ontvangst ondertekenen.