...

Als u in uw officina een weegschaal wil gebruiken voor de bepaling van de massa voor het maken van geneesmiddelen op voorschrift, dan moet die aan bepaalde wettelijke voorschriften voldoen. In de praktijk wordt echter vastgesteld dat nog heel wat apothekers tegen deze wettelijke voorschriften zondigen. Maar wat moet u daarvan weten en wat riskeert u als u zich niet aan de regels houdt? De regels rond de voorschriften waaraan weegschalen die u in officina gebruikt moeten voldoen, staan in de wet. Meer bepaald vindt u ze onder andere terug in het Koninklijk besluit van 12 april 2016 betreffende de niet-automatische weeginstrumenten. Meer informatie over deze wettelijke regels vindt u onder andere ook terug op de website van de overheid (https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/metrologie/gecontroleerde-metingen/weeginstrumenten/veelgestelde-vragen-over). De lijst van verplichte materialen in de apotheek verduidelijkt trouwens dat u als apotheker moet beschikken over één of meerdere weegschalen om op een adequate manier alle wegingen voor de bereidingen in de apotheek uit te voeren, volgens de toepasbare reglementering. Afhankelijk van de datum van ingebruikname van uw weegschaal moet die een nationale of een Europese conformiteitsmarkering bezitten. Kijk dat na. Kijk tevens na of de ijking van uw weegschaal nog geldig is. Koopt u een nieuwe weegschaal dan moet die ook vergezeld zijn van een verklaring van overeenstemming (certificate of conformity) ingevuld onder de verantwoordelijkheid van de instelling die de conformiteit heeft beoordeeld. De verklaring van overeenstemming is een document waarmee de fabrikant verklaart dat zijn instrument voldoet aan de essentiële vereisten van de regelgeving en zich bijgevolg hiervoor aansprakelijk verklaart. Op het moment dat u een weegschaal koopt, is het dan ook van belang aan de verkoper aan te geven waarvoor u die gaat gebruiken. Vraag hem zijn bevestiging dat de weegschaal aan alle wettelijke voorschriften voldoet. Kijk tevens na of daar een CE-markering en bijkomende metrologische markering op voorkomt. Hebt u een 'bestaande weegschaal' dan moet u die geregeld laten 'keuren' (men noemt dat dan ijken). Meer bepaald moet dat gebeuren om de vier jaar. De bedoeling van die ijking is er zeker van te zijn dat uw toestel na die periode nog steeds correct en betrouwbaar weegt. U moet de termijn waarbinnen de ijking moet gebeuren zelf in het oog houden. U wordt daar dus in principe niet van verwittigd, tenzij de keurder waar u de vorige maal een beroep op deed u om 'commerciële redenen' op de hoogte houdt van de noodzaak om tot een herijking over te gaan. U bent overigens zelf verantwoordelijk voor de aangifte van ingebruikstelling van een nieuwe weegschaal bij de Dienst Metrologie. Als dat niet gebeurde door de verkoper/installateur, moet u dit via een schriftelijke aangifte doen. Neemt u een weegschaal uit bedrijf (u gaat er bv. één minder gebruiken of kiest ervoor om een nieuwe weegschaal aan te kopen) dan moet u dat al eveneens bij de dienst Metrologie aangeven. Om de ijking te laten doen, moet u zich richten tot een erkende keuringsinstantie. Een lijst van instanties die zo'n keuringen doen vindt u terug op de website https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/ Quality-and-Security/Lijst- erkende-keuringsinstellingen- Niet-automatische-weeginstrumenten.pdf. U kunt vrij kiezen op welk organisme u een beroep doet. Het kan daarbij aangewezen zijn te kiezen voor een bedrijf dat zo dicht mogelijk in de buurt ligt en dit om verdere verplaatsingen te vermijden. De kostprijs voor een dergelijke ijking hangt af van waar u de ijking laat doen (ter plaatse bij de ijker, dan wel in uw apotheek, hoeveel weegschalen u tegelijk laat herijken enz.). De vergoeding wordt deels in de wet geregeld. Vraag bij de keuringsinstantie op wie u een beroep wenst te doen om een offerte. Als u zich niet houdt aan de regels en uw weegschalen bv. niet correct laat (her-)ijken dan riskeert u een aanzienlijke boete. Begaat u meerdere malen een inbreuk dan kunnen de boetes zelfs worden verdubbeld. U riskeert ook dat de weegschaal uiteindelijk in beslag wordt genomen of verbeurd wordt verklaard. Bovendien mag het weegtoestel dat niet aan de voorwaarden voldoet eventueel ook worden vernietigd. Werkt u met een niet-conforme of niet-correct geijkte weegschaal en gaat er bij de bereiding van een geneesmiddel iets mis, dan riskeert u bovendien wel eens aansprakelijk te worden gesteld en zijn ook strafrechtelijke acties tegen u niet uitgesloten.