...

Als u in het huwelijk treedt, moet u kiezen voor welk huwelijksvermogensstelsel u daarbij opteert. Dat kunt u doen door bij de notaris een huwelijkscontract op te laten maken. Laat u geen huwelijkscontract opmaken, dan bent u gehuwd onder het zogenaamde wettelijk stelsel. Dat is een stelsel van scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten. In grote lijnen komt dit stelsel er op neer dat elke echtgenoot in zijn eigen vermogen de goederen behoudt die hij al had voor het huwelijk net als diegene die hij door een erfenis of schenking ontvangt tijdens het huwelijk. Wat men verwerft tijdens het huwelijk (bv. door professionele inkomsten of inkomsten uit huur) is integendeel gemeenschappelijk. Als argument om u te laten kiezen voor een stelsel van scheiding van goederen, wijst men wel eens op de risico's die aan het ondernemerschap zijn verbonden. Professionele schuldeisers kunnen nu eenmaal, als u kiest voor het wettelijk stelsel, hun verhaal uitoefenen op uw eigen vermogen en op het gemeenschappelijk vermogen. Bij een stelsel van scheiding van goederen is hun verhaalsmogelijkheid beperkter. Zij kunnen dan namelijk enkel aan uw eigen vermogen en aan de helft van de goederen die eventueel tussen u en uw echtgeno(o)t(e) in onverdeeldheid zijn. U kunt dus op die manier wellicht heel wat meer privégoederen beschermen tegen uw schuldeisers dan onder het wettelijk stelsel. U dient er dan wel voor te zorgen dat uw echtgeno(o)t(e) zich niet mee verbindt voor die schulden door bv. een borgstelling te verlenen. Hou er wel rekening mee dat u maar veilig bent tegen schuldeisers voor zover u kunt bewijzen dat bepaalde goederen op naam van uw echtgenote staan. Dat kunt u doen door bv. facturen of aankoopbewijzen op haar naam voor te brengen. Hou die dan ook goed bij. Bij de keuze van een huwelijkscontract dient u overigens niet alleen rekening te houden met een bescherming tegen schuldeisers. Ook andere overwegingen kunnen een belangrijke rol spelen. Zo dient u onder andere af te wegen welke rechten u wil hebben mocht uw huwelijk uitlopen op een echtscheiding. Indien u dan tijdens het huwelijk zaken op naam van uw echtgeno(o)t(e) zette, riskeert u die door de echtscheiding kwijt te zijn. Bovendien kunt u door het sluiten van een huwelijkscontract in zekere mate regelingen treffen voor wie van u erft mocht u overlijden en kan een huwelijkscontract tevens een middel zijn om aan fiscale optimalisatie te doen. Het argument dat u zich kunt beschermen tegen schuldeisers door te kiezen voor een stelsel van scheiding van goederen wordt overigens minder doorslaggevend als u werkt met een vennootschap met een beperkte aansprakelijkheid. In dat geval kunnen de schuldeisers van de vennootschap meestal niet aan uw privé-vermogen, tenzij u bijvoorbeeld ook hier privé een waarborg zou hebben verleend of u bv. een bestuurders- of oprichtersaansprakelijkheid zou oplopen. Weet overigens dat als u kiest voor een welbepaald stelsel, daar in het huwelijkscontract heel wat nuances kunnen worden op aangebracht. Zo kunt u bijvoorbeeld bij een stelsel van scheiding van goederen werken met een verrekeningsbeding. Bij zo'n clausule krijgt de echtgenoot die tijdens het huwelijk 'minder' vergaarde dan de andere, een vordering op de 'rijkere' echtgenoot die dat alles deels of volledig uitvlakt. U kunt in een stelsel van scheiding van goederen bijvoorbeeld ook een beperkte gemeenschap creëren, door in het huwelijkscontract een toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen op te nemen. Ook als u kiest voor het wettelijk stelsel kunt u daar trouwens een aantal nuances op aanbrengen en dat door bv. bepaalde goederen in de huwgemeenschap in te brengen, door te bepalen dat bij het overlijden van de eerststervende de langstlevende echtgenoot het hele gemeenschappelijk vermogen krijgt toebedeeld, enz. U merkt dus meteen dat er niet één enkel ideaal huwelijkscontract bestaat voor alle ondernemers of zelfs apothekers. Alles hangt af van de situatie waarin u zich bevindt en wat uw prioriteiten zijn. Het is dan ook belangrijk om als u in het huwelijk wil treden een afspraak te maken bij een notaris. Die kan samen met u overwegen wat in uw geval het meest aangewezen huwelijkscontract is en welke clausules daarin kunnen worden opgenomen. De opmaak van een huwelijkscontract is trouwens iets wat sowieso door een notaris moet gebeuren. Bent u al gehuwd, dan kan het aangewezen zijn het contract dat u destijds afsloot te laten 'herbekijken' door een notaris. In de loop van de jaren zijn er nu eenmaal heel wat evoluties geweest op het vlak van het huwelijksvermogensrecht en de clausules die in huwelijkscontracten worden opgenomen. Weet trouwens dat als u en uw echtgeno(o)t(e) het eens zijn u ook tijdens uw huwelijk van huwelijkscontract kunt wijzigen. Ook voor zo'n wijziging dient u een beroep te doen op een notaris van uw keuze die u ook hier kan adviseren over de meest geschikte aanpassing.De auteur is advocaat (www.ra-advocaten.be).