...

De code van farmaceutische plichtenleer die op 1 januari 2020 in werking trad, bevat een hele reeks bepalingen die aangeven waarmee u op deontologisch vlak rekening moet houden als u als apotheker uw eigen website hebt. In wat volgt, geven we enkele van deze bepalingen aan. Als u een website wil starten, zal u moeten kiezen voor een domeinnaam. U zal dan ook een e-mailadres moeten kiezen. Die moeten minstens hetzij de naam van de apotheker-titularis, hetzij de naam van de apotheek zoals geregistreerd in het kadaster van apotheken bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten bevatten. Deze identificatiegegevens mogen ook geen termen bevatten die de geloofwaardigheid van de apotheker en de waardigheid van het beroep aantasten. De bedoeling van deze regels bestaat erin de website van een apotheek als zodanig gemakkelijk en duidelijk te kunnen identificeren zonder verwarring te creëren bij patiënten. De gekozen benaming mag ook niet excentriek zijn om het imago van het beroep te bewaren. U moet verder op de onthaalpagina van uw website een aantal verplichte vermeldingen opnemen. Die moeten, net als de voorgevel van uw fysieke apotheek, de identificatie van de apotheek mogelijk maken. Men noemt dit eigenlijk uw 'virtuele gevel'. Die geeft toegang tot de inhoud van uw website in een tweede stap. Zo moet u meer bepaald op de onthaalpagina de naam aangeven van de apotheker-titularis, het geografische adres, het telefoonnummer, het vergunningsnummer, de openingsuren van de apotheek en de informatie over de wachtdienst. Een internetgebruiker moet enkel passeren langs deze 'virtuele gevel' als hij een apotheek op het internet zoekt of wanneer hij direct de URL van de apotheek intikt. Verkoopt u via uw website ook producten, dan mag de patiënt (als hij een welbepaald product ingeeft via een zoekmachine om een website te vinden waar hij het kan bestellen) direct komen op de pagina van dit product op de online apotheek en het direct bestellen. U moet bij de keuze voor uw website verder kiezen voor 'een sobere en functionele' voorstelling van de website in zijn geheel. Biedt u op uw website producten te koop aan, dan moet de website ook voorzien in een mogelijkheid tot interactieve en geïndividualiseerde dialoog tussen u als apotheker en de patiënt. U mag op uw website overigens ook niet zomaar van alles te koop aanbieden. Zo mag u via de website geen andere producten, diensten en activiteiten aanbieden dan diegene die toegelaten zijn in uw fysieke apotheek. Weet overigens dat u als u een website hebt (waarop u eventueel ook producten te koop aanbiedt) u ook rekening moet houden met spelregels die andere ondernemers die eventueel werkzaam zijn in totaal andere sectoren (en andere producten aanbieden) eveneens moeten naleven. Het gaat daarbij onder andere om een aantal verplichtingen die worden weergegeven in het zogenaamde Wetboek Economisch recht. In de gecommentarieerde code van de farmaceutische plichtenleer vindt u een checklist terug die u kunt hanteren als u wil gaan werken met een website via dewelke u al dan niet ook online producten verkoopt. Daarin kunt u zien met welke zaken u onder andere dient rekening te houden en wat er allemaal op uw website dient te staan. U vindt die terug op de website van de orde (www.ordederapothekers.be). Los van wat voorafgaat, neemt de farmaceutische code nog een aantal andere verplichtingen voor u op als u met een website werkt. Zo stelt de code dat elke apotheker ervoor moet zorgen dat hij zijn onafhankelijkheid behoudt zowel ten aanzien van de vergunninghouder als binnen het apotheekteam wanneer hij zijn farmaceutische activiteiten uitoefent via een website. Bovendien moet u uw beroepsgeheim naleven bij de uitoefening van farmaceutische activiteiten via de website, en dit ongeacht de functies die de website biedt. U moet verder ook alle nodige maatregelen treffen om de naleving van de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te verzekeren, namelijk door het internetverkeer, hetzij via de website van de apotheek, hetzij via de elektronische adressen van de apotheek, te beveiligen. Als u een website hebt voor uw apotheek, dan staat die onder de verantwoordelijkheid van u als apotheker-titularis. U moet er daarbij voor zorgen dat de website in overeenstemming is met de wetgeving en de deontologie. U bent als apotheker-titularis verantwoordelijk voor alle mededelingen, publicaties en informatie op de website. U bent al eveneens verantwoordelijk voor de voorgestelde 'links' naar andere websites. Zo is het uit den boze links op te nemen naar websites die totaal vreemd zijn aan de activiteit van de apotheek en aan de informatie die de patiënt van een apotheek kan verwachten - zo bijvoorbeeld een link naar de website van een tennisclub of serviceclub waarvan u lid bent, een schoonheidsinstituut van een kennis of familielid, enzovoort.