...

Ter herinnering: op 28 mei 2019 veroordeelde het College van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) de Orde der Apothekers voor het toepassen van mededingingsbeperkende praktijken om de ontwikkeling van de MediCare-Market groep te belemmeren. De Orde der Apothekers hield de groei van die groep tegen door met name in oktober 2015 bij alle disciplinaire raden, die te maken hadden met de opening van een vestiging van MediCare-Market, een zaak aanhangig te maken en tegelijkertijd een stakingsvordering in te stellen, in essentie door zich te beroepen op het bestaan van een verwarring tussen de apotheken en de parafarmacieën van de groep, met name wanneer zij naast elkaar gelegen zijn, argumenteerde het Mededingingscollege van de BMA. "Het College is de mening toegedaan dat de disciplinaire en juridische acties, aanhangig gemaakt door de Nationale Raad van de Orde der Apothekers, er eigenlijk op gericht waren de ontwikkeling van de groep MediCare-Market, op de markt van de diensten verstrekt door apothekers, te belemmeren of zelfs de diensten uit deze markt te weren. De betrokken praktijken zijn niet enkel terug te brengen tot het ondernemen van juridische stappen, maar zijn onderdeel van een algemene strategie van de Nationale Raad van de Orde der Apothekers om het MediCare-Market model uit de markt te houden of om haar ontwikkeling tegen te houden, evenals van vergelijkbare businessmodellen", luidde het.De Orde vocht dat besluit formeel aan en tekende beroep aan.Het is in het kader van dit beroep dat het Marktenhof zich nu heeft uitgesproken. In zijn arrest heeft het Hof beslist dat het beroep ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond is. Het Hof meent dus wel degelijk dat de Orde een inbreuk op het mededingingsrecht heeft begaan, maar vraagt evenwel de Belgische Mededingingsautoriteit om het bedrag van de boete (1 miljoen euro) te herzien. Daarbij is gepreciseerd dat het bedrag van de boete het plafond van 10% van het jaarlijks inkomen van de Orde niet mag overschrijden (hetgeen neerkomt op minder dan 250.000 euro).De Orde der Apothekers wacht op een kopie van het arrest van het Hof om het nader te analyseren.