...

Het huidige softwarepakket dat u gebruikt in uw apotheek heeft u al heel wat kopzorgen bezorgd. Zo geeft het systeem bv. soms aan dat u bepaalde geneesmiddelen in voorraad hebt terwijl dat in werkelijkheid niet het geval is. Of de software blokkeert geregeld en de helpdesk die u contacteert reageert soms maar uren of zelfs dagen nadien. Wat kunt u in dat geval doen en kunt u een schadevergoeding van de huidige leverancier vragen?Om te weten in welke mate u 'vastzit' aan uw huidige softwareleverancier, moet u in principe in het contract dat u met de softwareleverancier afsloot (of in diens algemene voorwaarden die u aanvaardde) nakijken hoe u de samenwerking kunt stopzetten. Zo kan het perfect zijn dat u een opzegtermijn moet naleven vooraleer u de samenwerking kunt beëindigen op het vlak van onderhoud, updates en support.Deze contractuele afspraken zijn meestal ook geldig. Leeft u ze niet na en maakt u bijvoorbeeld zonder een opzegtermijn na te leven een einde aan het contract, dan riskeert u een schadevergoeding verschuldigd te zijn aan het softwarebedrijf. De omvang van die vergoeding kan ook contractueel vastgelegd zijn.Zijn er te veel gebreken in de software of is de service die de leverancier u geeft allesbehalve correct, dan kunt u wel eens argumenteren dat het contract dat u met de softwareleverancier hebt, moet worden ontbonden. Zo'n ontbinding kan namelijk gevraagd worden als er sprake is van een ernstige wanprestatie van de leverancier. In principe moet u daarvoor langs de rechtbank passeren. Daar kunt u vragen dat de rechter de ontbinding uitspreekt zonder dat u nog iets moet betalen en dat de rechtbank u eventueel ook een schadevergoeding toekent voor de schade die u door de gebreken in de software (of de service van de softwareleverancier) hebt geleden.U zal in dat geval wel het bewijs moeten leveren van de gebreken die u inroept. Het is dan ook belangrijk om als u effectief problemen vaststelt (en die overdreven zijn) deze steeds te melden aan uw leverancier. Doe dat bijvoorbeeld via mail, brief of in ernstige gevallen via een aangetekend schrijven. Weet overigens dat niet elke bug of vertraging in de dienstverlening noodzakelijk als een 'gebrek' of 'wanprestatie' zal worden aanzien.Wil u een procedure voeren voor de rechtbank dan kost dat tijd en geld. U zal namelijk allicht een advocaat dienen te raadplegen, mogelijks wordt er ook nog eens een gerechtsdeskundige door de rechtbank aangesteld enzovoort. De kosten (en tijd) riskeren dan ook wel eens de opbrengsten van een mogelijke procedure te overstijgen.Als u te veel problemen hebt met de software zou u ook kunnen overwegen om zelf de ontbinding van het contract vast te stellen. In dat geval spreekt men over een 'buitengerechtelijke' ontbinding.In de praktijk moeten een aantal strikte voorwaarden vervuld zijn om op die manier te werk te kunnen gaan. Zo moet u de leverancier eerst in gebreke stellen en hem er op wijzen dat u als hij niet binnen een bepaalde termijn zijn verbintenissen uitvoert, de overeenkomst als ontbonden zal beschouwen. Is de termijn verstreken, dan kunt u de ontbinding vaststellen. De tekortkoming moet verder voldoende ernstig zijn. Bovendien moet de ontbinding zo dringend zijn dat het beroep doen op de rechtbank niet kan worden afgewacht.Het inroepen van een buitengerechtelijke ontbinding is niet zonder risico. De kans is niet onbestaande dat de softwareleverancier deze ontbinding nadien zal aanvechten bij de rechtbank. Meent de rechter dat u onterecht handelde, dan kunt u veroordeeld worden tot betaling van een schadevergoeding. Win dan ook het advies in van een jurist vooraleer u tot een buitengerechtelijke ontbinding overgaat.Wil u snel en veilig onder het contract onderuit, dan is het aangewezen om (vooraleer u overweegt een ontbinding aan de rechtbank te vragen of de buitengerechtelijke ontbinding vast te stellen) eerst te trachten een regeling te treffen met de softwareleverancier. U kunt daarbij bijvoorbeeld afspreken de samenwerking dadelijk te eindigen waarbij geen van u beiden nog een vergoeding aan de andere verschuldigd is. Slaagt u erin een dergelijke afspraak te maken, zet die dan ook op papier.Krijgt u intussen een factuur van de softwareleverancier terwijl u meent dat er sprake is van gebreken in diens software of dienstverlening, dan is het belangrijk die te protesteren. U moet dat protest ook motiveren. Wijs daarbij op de concrete problemen waarmee u wordt geconfronteerd.Afhankelijk van de ernst van het gebrek kunt u dan vervolgens de factuur toch betalen (onder alle voorbehoud) of ze deels of helemaal niet betalen. Hou er rekening mee dat als u de factuur ten onrechte niet betaalt de softwareleverancier de samenwerking lastens u wel eens zou kunnen beëindigen en zelfs een schadevergoeding van u zou kunnen vragen.