...

In de wet werd een hele regeling uitgewerkt die aangeeft hoe u een abonnement met een telecomoperator kunt stopzetten. Het kan daarbij bv. gaan om een abonnement voor uw vaste telefoonlijn, gsm of internet alleen of om een gecombineerd abonnement (waarin u verscheidende diensten tegelijk afneemt).Die regels zijn wat men noemt overigens 'dwingend'. Dat betekent dat uw operator daar contractueel niet van kan afwijken en dat deze u geen 'zwaardere' voorwaarden kan opleggen om uw abonnement te beëindigen. De wettelijke bepalingen in kwestie zijn overigens niet enkel op particulieren van toepassing maar ook op kleinere bedrijven (waar u wellicht ook onder valt). Voorwaarde is wel dat u over niet meer dan vijf oproepnummers beschikt.Als u onder de wet valt en u uw contract wil beëindigen, moet u eerst nagaan of dat voor een bepaalde of onbepaalde termijn werd aangegaan. Ging u het contract met uw operator aan voor een onbepaalde duur, dan kunt u dat van de ene dag op de andere beëindigen zonder dat u een schadevergoeding verschuldigd bent aan uw operator. U kunt dus dadelijk naar een andere operator overstappen.Ging u het contract aan voor bepaalde duur, dan zit u daar de eerste zes maanden 'aan vast'. U kunt het contract dan maar gratis van de ene dag op de andere beëindigen als dat al zes maanden loopt. Toch betekent dit niet dat u de eerste zes maanden verplicht bent het abonnement te behouden. U kunt het ook in de loop van die eerste zes maanden stopzetten. Beëindigt u het contract toch tijdens de eerste zes maanden, dan kan de operator echter een schadevergoeding van u vragen. Die vergoeding bedraagt maximaal het forfait dat u voor het abonnement moet betalen gedurende het aantal maanden van het abonnement die nog lopen tot het einde van de zesde maand daarvan.Hebt u een abonnement voor meerdere diensten samen (bv. een vaste lijn, gsm en internet) dan kunt u het contract alleen maar 'in zijn geheel' opzeggen. Het is dus niet mogelijk dat dan voor bepaalde aspecten daarvan te willen opzeggen en het voor andere wel verder te willen zetten. Wil u dat toch doen dan dient u een volledige opzeg te geven en voor wat betreft de aspecten die u verder wil behouden een nieuwe overeenkomst af te sluiten met de operator.U kunt er ook voor kiezen om het contract niet dadelijk (van de ene dag op de andere) te beëindigen maar bv. een opzeg van enkele dagen of weken na te leven. Zorg er alleszins voor dat u dit alles duidelijk aangeeft in de beëindiging die u doet. Doet u dat niet, dan bepaalt de operator een einddatum. Uw abonnement eindigt dan meestal één maand nadat u uw abonnement heeft opgezegd.U kunt uw abonnement opzeggen met een gewone brief of - als de operator deze mogelijkheden ter beschikking stelt - door een mail of sms naar de operator te sturen. Het sturen van een aangetekende brief is strikt gezien niet nodig. U kunt de opzeg ook soms doen door een rubriek op de website van de operator aan te kruisen. Het volstaat niet om telefonisch een opzeg te geven. U hoeft de beëindiging ook niet te motiveren. Dat betekent dus dat u geen enkele reden moet aangeven waarom u het abonnement stopzet.De wet verplicht de operator om u de opzeg die u geeft schriftelijk te bevestigen. Ontvangt u die bevestiging niet en kunt u de gegeven opzeg niet bewijzen, stuur dan alsnog een aangetekende brief waarin u de opzeg doet, minstens die bevestigt.Bij sommige abonnementen krijgt u bij het aangaan daarvan een gratis toestel (zoals bv. een tablet, laptop, smartphone of ander toestel). Als dat ook bij u het geval was en u beëindigt het abonnement, dan riskeert u alsnog een vergoeding te moeten betalen aan de operator voor het toestel dat u samen met het abonnement aanschafte. U mag dit toestel dan wel verder behouden.Die vergoeding is gelijk aan de restwaarde van dat toestel op het moment van het beëindigen van uw abonnement. Om die restwaarde te berekenen kunt u kijken op de tabel van lineaire terugbetaling die u ontving bij het sluiten van het contract. Daarin staat hoeveel u exact zal moeten betalen.Als u van operator verandert kunt u uw bestaande telefoonnummer behouden. Dit geldt zowel voor wat betreft uw gsm-nummer als voor het nummer van uw vaste lijn. Voorwaarde bij uw vaste lijn is wel dat u in dezelfde telefoonzone blijft. Voor wat betreft uw gsm zal u een andere sim-kaart krijgen van uw nieuwe operator. Het is dan ook belangrijk ervoor te zorgen dat u de informatie bewaart die u op uw oude sim-kaart zou hebben opgeslagen.De nummeroverdracht is overigens iets wat vrij snel verloopt. Meer bepaald duurt die hoogstens een werkdag. Als de verrichting (ten opzichte van de vastgelegde datum daarvoor) met meer dan een werkdag uitloopt, hebt u recht op een (eerder beperkte) schadeloosstelling.