...

De Raad van State is een bijzonder rechtscollege dat buiten de reguliere rechterlijke orde staat. Het brengt advies uit over voorontwerpen van wetten, decreten of andere overheidsbesluiten en kijkt of ze niet in strijd zijn met de Belgische grondwet of andere al bestaande rechts- regels. Maar het is vooral gekend als een 'rechtbank van de hoop'. Als iemand op alle echelons een zaak al verloren heeft, dan richt hij zich vaak tot de Raad van State in de hoop dat die een eerder genomen bestuurlijk besluit, reglement of vergunning schorst of vernietigt omdat het in strijd is met hogere rechtsregels. Concurrentie Het is in die functie dat de apothekers zich vorig jaar 25 keer (15 keer in de Nederlandstalige taalrol en 10 keer in de Franstalige) tot de Raad van State hebben gericht. Heel vaak gaat het om apothekers die het niet zien zitten dat een concurrerende apotheker door de regels van de vestigingswet van de overheid toestemming krijgt om zijn apotheek te verhuizen. Maar er zijn ook arresten geveld over apothekers die zich tegen de Belgische Staat richtten, net omdat ze hun officina van de overheid niet mochten verplaatsen naar een andere locatie. Overheid Het is moeilijk om een rode draad te vinden in de arresten die geveld worden. Een analyse toont wel aan dat de Raad van State met argwaan naar concurrerende argumenten kijkt en eerder in het voordeel van de verhuizende apotheker zal beslissen dan in het voordeel van de al bestaande officina's. Anders is het wanneer een overheidsbeslissing wordt bestreden. Daar zien we dat het beroep ongeveer evenveel keren wordt verworpen als dat een eerdere beslissing wordt geschorst.