...

Artikel 7/1 van de Wet op de Uitoefening van de Gezondheidszorgberoepen richtte in 2019 de Federale raad voor de apothekers op. Die heeft als opdracht de minister te adviseren over alle aangelegenheden in verband met het beroep van apotheker. Hier leest u er meer over.Die raad bestaat uit twintig leden: officina-apothekers, ziekenhuisapothekers, apothekers klinisch-biologen, industriële apothekers, artsen en vertegenwoordigers van de koepels van patiëntenorganisaties. Al die leden moeten bijzonder vertrouwd zijn met de uitoefening van de artsenijbereidkunde.Een Koninklijk Besluit van 26 oktober 2022 stelde de criteria vast waaraan de beroepsverenigingen van apothekers en van artsen moeten voldoen om als representatief te worden erkend met het oog op de samenstelling van die raad. Eén van die criteria heeft betrekking op het aantal leden: minimaal 150 natuurlijke personen of minimaal tien rechtspersonen. Een Koninklijk Besluit van 21 mei 2023 dat in het Staatsblad van 31 juli is bekend gemaakt, wijzigt dit laatste criterium: minimaal tien wordt vervangen door minimaal drie. Het advies van de Raad van State werd niet tijdig gegeven, zodat iedere toelichting bij deze wijziging ontbreekt.