...

De apotheker moet zijn taak anders invullen. Dat wil zeggen dat zijn takenpakket ook anders zal vergoed worden en dat de omkadering waarin hij werkt aan die nieuwe invulling moet worden aangepast. Door de term van 'huisapotheker' in voege te brengen, wil men onmiddellijk wijzen op de relatie die er is tussen de patiënt en 'zijn' apotheker. Net zoals je dat hebt met de 'huis'arts. Het is een gepriviligeerde relatie die vooral zal gehonoreerd worden in het luik 'geïntegreerde zorg voor chronisch zieken'. Patiënten met een chronische aandoening moeten proactief opgevolgd worden en daarvoor is een duurzame relatie met de eerstelijnszorg noodzakelijk. Naar analogie met de huisarts zal de huisapotheker daarin erkend worden.Tijdens de persconferentie waarin het Meerjarenkader werd uiteengezet, werd de nadruk gelegd op het Vidis-systeem dat zal worden opgezet. Dit Virtual Integrated Drug Information System (Vidis) is een elektronisch communicatiesysteem voor het beheer van alle aspecten van de medicamenteuze behandeling van een patiënt. Het is een tool ter ondersteuning van het MFO op het niveau van de patiënt. Dit systeem zou in 2019 operationeel moeten zijnDe grote veranderingen die er voor zowel apotheker als patiënt zullen plaatsvinden, zullen vooral vanaf 2018 goed zichtbaar zijn. Grote verandering bijvoorbeeld zijn de wachtdiensten. Er is al veel langer onvrede over de manier waarop de wachtdiensten nu worden bekendgemaakt. De wachtdienst overdag vind je op www.apotheek.be, maar voor de apotheker van wacht na 22 uur, moet je ofwel een callecentrum bellen of de politie. Dat callcentrum was een dure aangelegenheid voor de patiënt en niet langer aanvaardbaar. In afwachting dat het gratis 1733-nummer overal operationeel zal zijn (ten vroegste begin 2018), zal de apotheker die na 22 uur van wacht is ook op de website vermeld staan. Apothekers zullen - zoals vroeger - de dichtstbijzijnde apotheker van wacht aan de officina-apotheek fficheren. Deze maatregel wordt nog in 2017 van kracht. Maar dat is pas het begin. Het hele systeem van wachthonoraria en -vergoeding wordt immers herzien. Dat staat voor 2018 gepland. Zo komt er een permanentievergoeding. Tijdens de uren die door de permanentievergoeding worden gedekt - na 22 uur tot 8 uur) - kunnen geen wachthonoraria worden aangerekend. Voor de wachtbeurten overdag en tot 22 uur, wordt er door het Riziv wel een wachthonorarium voorzien, als de patiënt ten minste over een voorschrift beschikt. Of het nu gaat om vergoedbare of niet-vergoedbare geneesmiddelen doet er niet toe. Een patiënt kan 's avonds én overdag alle voorgeschreven geneesmiddelen zonder meerkost verkrijgen. Alleen als er overduidelijk sprake is van niet-dringende medicatie, kan er een wachthonorarium aangerekend worden. Maar zowel APB als Ophaco stellen dat de inschatting van niet-dringend zo persoonlijk is, dat er in de praktijk zelden nog een wachthonorarium zal aangerekend worden.Wat ook nieuw is, is de capitatievergoeding. De huisapotheker zal, net zoals de GMD-houdende huisarts, een capitatievergoeding krijgen voor bepaalde patiënten. Dat zou al vanaf dit jaar zijn.SpreidingMaggie De Block had het al gezegd: België telt een grote apotheekdichtheid maar de spreiding is niet optimaal. Daarom verandert de spreidingswet en worden fusies aangemoedigd. Wettelijk wordt vastgelegd dat elke gemeenten minstens één voor het publiek opengestelde apotheek moet hebben, ook gemeenten van minder dan 2.000 inwoners. Het moratorium wordt verlengd.Magistrale bereidingenMagistrale bereidingen zullen in de toekomst uitbesteed mogen worden. Wanneer dat in voege treedt, is nog niet duidelijk aangezien alleen vaststaat dat het juridisch kader daarvoor nog in 2017 rond moet zijn. Feit is dat het de bedoeling is dat de magistrale bereidingen in de toekomst kunnen uitbesteed worden, maar enkel aan een andere officina-apotheek. De zes klassen van magistralen die nu al mogen uitbesteed worden, blijven voorlopig behouden. Er komt ook een autocontroleprogramma waardoor de bereoepsverenigingen zelf zullen instaan voor een strikte controle van de magistrale bereidingen. Apothekers zullen wel weesmagistrale bereidingen mogen maken. Tot nog toe was dat voorbehouden aan ziekenhuisapothekers. Wie zich zorgen maakt over de kostprijs van de grondstoffen: de vergoedingsbasis van grondstoffen zal aangepast worden en er komt een budget voor de terugbetaling van weesmagistralen.Online verkoopDe doorn in het oog van de apothekers: de online verkoop en de dreiging van online verkoop van voorschriftplichtige geneesmiddelen. De apotheker moet mee evolueren en online verkoop hoort daarbij. Alleen: alles moet gebeuren binnen de farmaceutische zorgverlening en moet dezelfde garanties geven als de directe aankoop in de apotheek. Het zal dus alleen kunnen op basis van een bestaande therapeutische relatie en als de afleverende apotheker indien nodig contact kan opnemen met de patiënt. Belangrijk is ook dat thuislevering van ook terugbetaalde geneesmiddelen geen taboe meer is. Dit onderdeel vergt een juridisch kader en staat pas voor 2018 op de agenda.