...

De Orde der Apothekers wil de leden dan ook uitdrukkelijk waarschuwen. "Het gewoonlijk verrichten van handelingen die hetzij het onderzoeken van de gezondheidstoestand, hetzij het opsporen van ziekten en gebrekkigheden, hetzij het stellen van een diagnose tot doel hebben, is voorbehouden aan artsen", stelt de Orde in een schrijven. "Het verrichten van deze handelingen door personen die daartoe wettelijk niet bevoegd zijn, wordt beschouwd als een onwettige uitoefening van de geneeskunde ."Gezien het risico bestaat dat het gebruik in de apotheek van meetinstrumenten om in vitro tests uit te voeren wordt beschouwd als een onwettige uitoefening van de geneeskunde, waarschuwt de Nationale Raad van de Orde der Apothekers voor alle soorten projecten die op dergelijk type instrumenten voor zelfmeting beroep doen, zelfs deze gebruikt in het kader van een pilootfase."Het is niet dat de Nationale Raad van de Orde zich niet bewust is van de voortdurende evolutie van de rol van de apotheker. Maar ze is ook bezorgd over de verantwoordelijkheid van de leden betreffende de momenteel lopende projecten. Zelfmetingstoestellen Een ander verhaal zijn de zelfmetingstoestellen zoals weegschalen, bloeddrukmeters, het bepalen van grootte en vetmassa...Daar heeft de Raad al in 2008 een positief advies over uitgesproken. "De aanwezigheid en het gebruik in de officina van dergelijke meettoestellen is positief", vindt de Raad. "Het ter beschikking stellen van deze toestellen is vanzelfsprekend in het belang van de patiënt aangezien het een uitstekend middel is om het zelftesten te promoten. Deze door de apotheker verstrekte dienst kadert zeker in de farmaceutische zorg." En toch zijn er duidelijk grenzen. Zo kan bijvoorbeeld het meten van de bloedsuikerspiegel in de apotheek niet.... "De Nationale Raad is van oordeel dat de apparaten die het onderzoek vereisen van stalen die afkomstig zijn van het menselijk lichaam (medische hulpmiddelen in vitro) niet hun plaats vinden in de officina, uit hygiënische overwegingen. Zo moet de zelfmeting van de bloedsuikerspiegel gebeuren in de daartoe voorziene centra in een ziekenhuismilieu."Andere zelfmetingstoestellen kunnen dan wel, onder bepaalde voorwaarden en met de nodige voorzichtigheid: De apotheker moet zich verzekeren van de betrouwbaarheid van de apparaten. Bij de keuze van het toestel zal hij zich niet uitsluitend laten leiden door overwegingen van economische aard, maar zal hij eveneens rekening houden met andere factoren zoals de faam van bepaalde apparaten. Hij zal eveneens de nodige maatregelen nemen opdat het apparaat zo veel als nodig zal getest en geijkt worden. De apotheker onthoudt zich van de interpretatie van de resultaten van de meting, van het geven van een diagnose en van het instellen van een behandeling, want dergelijke handelingen zouden een onwettige uitoefening van de geneeskunde uitmaken. Hij kan echter wel de patiënt geruststellen indien de resultaten zich situeren binnen de normale waarden, zich ervan verzekeren dat de patiënt zijn geneesheer inlicht van de bekomen resultaten en de eventuele afwijkende waarden en erover waken dat de patiënt niet op eigen initiatief zijn medicatie gaat wijzigen. De apotheker moet de nodige maatregelen nemen om elke paniekreactie van de patiënt te vermijden of te temperen. De zelfmeting in de officina mag de apotheker niet afleiden van zijn hoofdactiviteit, zijnde de correcte aflevering van geregistreerde geneesmiddelen. De zelfmeting in de officina mag geen voorwendsel zijn om de patiënt aan te zetten tot aankoop van producten of diensten die verbonden zijn met die apparaten. De apotheker neemt de nodige maatregelen om de vertrouwelijkheid van de bekomen resultaten te garanderen.