...

Volgens minister Jo Vandeurzen, die de visienota voorstelde, heeft Vlaanderen voorstelde, heeft Vlaanderen een sterke reputatie op het vlak van welzijn en zorg. We hebben een sterk uitgebouwd netwerk van hulpverlening en zorgverstrekking maar Vlaanderen mag niet op haar lauweren rusten. Met de Vlaamse Sociale Bescherming consolideert ze haar huidige status van een sociaal sterk georganiseerde regio en tekent ze tegelijkertijd de krijtlijnen uit voor een solidaire samenleving die in de volgende jaren en decennia concreet vorm zal krijgen. De zesde staatshervorming heeft Vlaanderen voor nieuwe uitdagingen gesteld. "Om de zorg op maat van de gebruiker kwaliteitsvol en toegankelijk te maken, werken we een sociale bescherming uit die de financiering ervan onder één noemer brengt: de sociale verzekering", zegt Jo Vandeurzen. Het is een verzekeringsmodel dat verder bouwt op het systeem van de Vlaamse zorgverzekering. Die stap moet wel genomen worden, aangezien de Vlaamse overheid voor een eigen beleid van sociale bescherming moet zorgen, naast de federale sociale zekerheid. De Vlaming zal jaarlijks een premie die hem recht geeft op tegemoetkomingen en financieringen die de zorg betaalbaar maken. Door de Vlaamse Sociale Bescherming is daar ook Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden, hulpmiddelen, revalidatie, woonzorgcentra, initiatieven voor beschut wonen, psychiatrische verzorgingstehuizen en een basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap bij gekomen.De doelstellingen: Één loket (zorgkas) met een automatische rechtentoekenning Maximale integratie van de nu nog per sector geregelde tegemoetkomingen en een eigen bijdrageregeling Vertrekken van de zorgnood. Cliënt houdt regie in eigen handen Realiseren van een eenduidig en transparant geheel van rechten op tegemoetkoming en een persoonsvolgend financieringssysteem voor zorg. Geleidelijke integratie van nu nog naast elkaar bestaande zorgvormen. De visienota moet nog worden doorgenomen door de SAR en de SERV.http://jovandeurzen.be/nl/visienota-vsb