...

Het FAGG controleert. Dat is een van haar taken. Maar tijdens die controles en inspecties hebben de diensten meermaals vastgesteld dat monsters van geneesmiddelen aan voorschrijvers worden overhandigd op basis van een 'gewoon' voorschrift, waarop de voorschrijver een of meerdere geneesmiddelen heeft voorgeschreven. Normaal gezien zou dat voorschrift voor een welbepaalde patiënt moeten zijn, maar het FAGG heeft ondervonden dat er soms in de rubriek 'naam en voornaam' de naam van de medisch afgevaardigde staat. Volgens het FAGG laat niets op dit document toe om te denken dat het niet om een werkelijk medisch voorschrift gaat. Officieel En er is nog meer aan de hand met de monsters. Zo worden er soms ook monsters overhandigd op basis van een officieel voorschrift dat wel gedateerd is en ondertekend door de voorschrijver maar geen naam bevat, noch de hoeveelheid van het geneesmiddel dat als monster werd overhandigd. Wettelijk Dat kan allemaal niet, laat de administrateur-generaal van het FAGG, Xavier De Cuyper, in een brief weten. "Monsters mogen uitsluitend bij uitzondering worden verstrekt aan personen die gerechtigd zijn geneesmiddelen voor te schrijven. Aan elke verstrekking van monsters moet een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag van de voorschrijver vooraf zijn gegaan." De Cuyper herhaalt nog maar eens aan welke voorwaarden de aanvraag moet worden voldaan en herhaalt dat de eerder genoemde praktijken in strijd zijn met de wettelijke bepaling. Hij benadrukt dat dit het risico op onrechtmatig en frauduleus gebruik bij personen die niet van goede wil zijn, alleen maar verhoogt. Reclame Het verlenen van monsters valt onder het kb dat de voorlichting en reclame van geneesmiddelen voor menselijk gebruik regelt. De Cuyper roept dan ook alle betrokkenen op om alle maatregelen te treffen om erop toe te zien dat de geneesmiddelen die aan voorschrijvers worden uitgedeeld, worden overhandigd op grond van een schriftelijke aanvraag die wettelijk volledig in orde is. Er mag geen verwarring mogelijk zijn tussen een werkelijk voorschriftenbriefje en een briefje waarmee monsters kunnen verkregen worden. www.ordederapothekers.be