...

Artikel 4, eerste lid van het KB van 19 oktober 1978 houdende 'regelen betreffende de officina's en de geneesmiddelendepots in de verzorgingsinrichtingen' bepaalt dat de ziekenhuisofficina en het geneesmiddelendepot niet open staan voor het publiek. Het tweede lid van artikel 4 verduidelijkt dit. Hierin staat dat geneesmiddelen, grondstoffen, medische hulpmiddelen en actief implanteerbare medische hulpmiddelen uitsluitend mogen afgeleverd worden voor de behoeften van de personen die opgenomen zijn in de verzorgingsinrichting. Dit met het oog op een behandeling of een onderzoek en voor zover de geneesmiddelen met dit doel volledig worden verbruikt in de inrichting.Het derde lid van artikel 4 sluit een aantal geneesmiddelen uit van deze verplichting. Dat geldt onder meer voor het geneesmiddel Mifegyne dat uitsluitend bestemd is voor gebruik bij zwangerschapsafbreking in een centrum voor medisch-sociale begeleiding bij ongewenste zwangerschap.Een KB van 11 december 2023, bekend gemaakt in het staatsblad van 16 januari voegt aan deze lijst van uitzonderingen de volgende toe: het geneesmiddel met als actieve substanties zowel emtricitabine en een vorm van tenofovir, als onderdeel van de profylaxe van HIV. Dit met het oog op een potentiële blootstelling aan het vermelde virus. De ziekenhuisapotheker kan dit geneesmiddel afleveren aan een vzw waarmee het RIZIV een overeenkomst afsloot voor de verdeling ervan in het kader van de laagdrempelige bevoorrading van sekswerkers.