...

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: "Belgen slikken nog veel te veel antidepressiva en dat is lang niet altijd nodig. Deze richtlijn moet ertoe bijdragen dat minder psychofarmaca voorgeschreven en gebruikt worden, een doelstelling die we in het regeerakkoord gezet hebben."De richtlijn is bestemd voor huisartsen. Minister De Block: "Dankzij hun positie op de eerste lijn merken huisartsen vaak als eersten signalen van depressie op bij een patiënt. Het is dan ook belangrijk dat zij weten hoe ze het best reageren, welke behandelmogelijkheden er zijn - schrijf je geneesmiddelen voor of niet - en wanneer ze een patiënt moeten doorverwijzen. Deze richtlijn biedt hen daarvoor een concreet, evidence-based instrument."Het gaan om een herziening van een oude richtlijn; twee huisartsenverenigingen, Domus Medica en de Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG) hebben voor de update gezorgd.Twaalf thema'sDe richtlijn is opgebouwd rond twaalf klinische thema's waaronder diagnostiek, zelfmoordrisico, verwijzing, behandeling van milde, matige en ernstige depressie, opvolging, samenwerking en ouderen.Bij de behandeling gaat speciale aandacht naar het correct voorschrijven en gebruik van psychofarmaca zoals antidepressiva en antipsychotica.Momenteel is er sprake van zowel over- als onderbehandeling wat psychofarmaca betreft. Heel wat patiënten met een milde of matige depressie krijgen medicijnen terwijl ze daar geen baat bij hebben, en omgekeerd krijgen bepaalde patiënten die er wel nood aan hebben géén psychofarmaca. Daar komt nog bij dat medicatie ook niet altijd correct wordt gebruikt: de behandelduur is soms te kort om een effect te hebben, of de patiënt legt onvoldoende therapietrouw aan de dag. Daarnaast focust de richtlijn onder meer op de verschillende mogelijkheden voor de niet-medicamenteuze aanpak van depressie, op de samenwerking met klinisch psychologen en psychiaters, op het belang van tijdig doorverwijzen en op de rol van patiënten bij de therapiekeuze. Een apart thema is gewijd aan depressie bij ouderen. Op oudere leeftijd is het vaak moeilijk om depressie te onderscheiden van lichamelijke aandoeningen, van normale ouderdomsverschijnselen en van dementie. Dat leidt tot onderdiagnostiek en onderbehandeling.Depressie, een groeiend probleemDepressie is een ernstige en veelvoorkomende psychische aandoening die bovendien steeds frequenter voorkomt, ook in België. In de Gezondheidsenquête 2008 van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid gaf 9,5% van de +15-jarigen aan recent depressieve gevoelens te hebben gehad. In de Gezondheidsenquête 2013 , was dat al gestegen tot 14,8%. Parallel daaraan nam het ambulante verbruik van antidepressiva toe in ons land. In 2008 kochten 1,12 miljoen landgenoten antidepressiva in een openbare apotheek. In 2013 waren dat er al 1,17 miljoen (cijferbron: RIZIV). In de praktijkVoor de omzetting van de richtlijn naar de praktijk trekt minister De Block een budget van 250.000 euro uit. Met dat budget zullen onder andere specifieke opleidingen voor huisartsen georganiseerd worden.De nieuwe richtlijn is een geactualiseerde versie van de richtlijn Depressie bij volwassenen: aanpak door de huisarts uit 2008. Omdat de wetenschappelijke inzichten en de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg sindsdien zo sterk zijn geëvolueerd, hebben de wetenschappelijke huisartsenverenigingen Domus Medica en Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG) de oude richtlijn herzien. De nieuwe versie is gevalideerd door het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medecine (Cebam) en door de werkgroep van het Belgian Psychotropics Expert Platform (BelPEP).De richtlijn wordt gepubliceerd op de website www.ebmpracticenet, wordt naar de ehealth-mailbox van alle huisartsen gezonden en wordt verder verspreid door Domus Medica en SSMG en door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.