...

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block: "Hoe beter we voorbereid zijn op belangrijke nieuwe behandelingen die er zitten aan te komen, hoe sneller we ze ter beschikking kunnen stellen van onze patiënten eens ze op de markt zijn. In een bij uitstek internationale sector als de farmaceutische industrie is het belangrijk dat we hierbij samenwerken. Daarom lanceren we vandaag het 'Horizon Scanning System' met de BeNeLuxA Collaboration, en we nodigen meteen ook de andere EU-lidstaten uit om zich bij ons initiatief aan te sluiten." De vier landen van de BeNeLuxA Collaboration zullen samen een centrale database opzetten waarin ze informatie zullen verzamelen over alle nieuwe of opkomende geneesmiddelen. Beleidsmakers uit de verschillende landen kunnen deze databank gebruiken om toekomstige uitdagingen te definiëren, prioriteiten af te bakenen, te anticiperen op opportuniteiten, enzovoort. Met behulp van deze info kunnen ze beter geïnformeerde beslissingen nemen, in het belang van de patiënt. Bij de lancering van het initiatief nodigt BeNeLuxA ook de andere Europese landen uit om zich aan te sluiten. Zij kunnen dan wel hier en daar verschillende noden en prioriteiten hebben op het vlak van gezondheidszorg en hun zorgmodellen kunnen verschillen, maar de "farmahorizon" waar we voor staan is in elk land gelijk. Het is dan ook logisch en efficiënt om één centrale databank op te zetten in plaats van verschillende nationale databases. KCE-studieEind 2015 jaar gaf de BeNeLux Collaboration de opdracht aan het Belgisch Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) om in kaart te brengen hoe internationale samenwerking op het vlak van horizon scanning het best georganiseerd kan worden. De studie, voorgesteld in april 2017, levert de principes aan voor een internationaal gedeeld "horizon scanning"-systeem. Het rapport kan op veel bijval rekenen, onder andere van de OESO, de Wereldgezondheidsorganisatie en EUnetHTA, het Europese netwerk rond Health Technology Assessment. Ontwikkelingen in de farmaceutische sector kunnen een enorme impact hebben op het gezondheidszorgbeleid van een land, bijvoorbeeld omdat ze een antwoord bieden op een belangrijk maatschappelijk gezondheidsprobleem en/of omdat ze duur zijn en het gezondheidszorgbudget van een land dus onder druk kunnen zetten. Door de "horizon" proactief en systematisch af te speuren - horizon scanning - kunnen overheden zich hier beter op voorbereiden en hun beleid sneller bijsturen, in het belang van de patiënt. Ze kunnen ook toekomstige uitgaven beter budgetteren.