...

Kamerlid Nathalie Muylle (CD&V) wilde dan ook van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx weten hoe het zit met de zuigflessen van datzelfde bedrijf in ons land en het eventuele gevaar van sterilisatie met ethyleenoxide, een kankerverwekkend gas. Die sterilisatie gebeurt op materniteiten en neonatale afdelingen omdat het infecties bij prematuren kan voorkomen. Ontsmetting Volgens de FOD Volksgezondheid mag ethyleenoxide gebruikt worden voor de ontsmetting van bepaalde medische materialen, maar een Europese richtlijn verbiedt het voor materialen die in contact komen met voeding. Op 24 november 2011 liet de minister in plenaire zitting al weten dat de administratie monsters had genomen om na te gaan of de sterilisatie in overeenstemming is met de normen voor medische hulpmiddelen. De Hoge Raad zou de minister ook advies geven. Muylle wilde dan ook graag weten wat dat advies precies is geweest. Geen reden tot zorgen "De resultaten van de analyse door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid wijzen erop dat de residuen ofwel niet detecteerbaar waren ofwel ver onder de technische ISO-normen voor sterilisatie met ethyleenoxide lagen", laat de minister weten. "Het formeel advies van de Hoge Gezondheidsraad komt erop neer dat er voor ouders geen enkele reden is om zich zorgen te maken", stelt ze. Uitkijken De Raad beveelt de verantwoordelijken van de afdelingen neonatologie aan om het gebruik van gesteriliseerde zuigflessen zelf te evalueren. Tegelijkertijd moet men erg voorzichtig zijn om eventueel over te schakelen naar andere methodes waarvan de bacteriologische zuiverheid niet kan gegarandeerd worden. Aan de industrie vraagt de Hoge Raad om te onderzoeken welke technieken of materialen als alternatief kunnen worden voorgesteld. De Hoge Raad relativeert ook de carcinogene eigenschappen van ethyleenoxide omdat de onderzoeken ernaar telkens bij werknemers gebeurden die langdurig werden blootgesteld aan ethyleenoxide door inademing. Plastic De minister besloot haar antwoord met erop te wijzen dat het aantal alternatieven erg beperkt is en niet zonder meer kunnen worden toegepast op de producten in hun huidige vorm. Zowel bestraling met gammastralen als sterilisatie met stroom tasten immers het plastic aan. Omdat het risico hoe dan ook erg laag is, wil de minister deze producten niet onmiddellijk uit de markt terugtrekken omdat die terugtrekking op zich een potentieel groter gevaar inhoudt dan de bestendiging op de markt, in afwachting van een alternatief.