...

Eens te meer besliste de Stichting tegen Kanker om het verschil tussen Noord en Zuid weg te werken, en verleende haar financiële steun opdat alle Belgische ziekenhuizen over deze statistische resultaten zouden kunnen beschikken. Liesbeth Van Eycken, directeur van het Kankerregister: "In Vlaanderen kreeg elk ziekenhuis zijn statistische gegevens over de kwaliteit op het vlak van borstkanker, met de nodige uitleg. Het goede nieuws is dat, dankzij de financiële steun van de Stichting tegen Kanker, het Kankerregister nu hetzelfde werk kan leveren voor de Waalse en Brusselse ziekenhuizen. Die zullen dus ook in de eerstkomende maanden hun cijfers ontvangen". "Op het terrein wordt het initiatief erg geapprecieerd. Heel wat ziekenhuizen waren immers vragende partij. Van sommige ziekenhuizen hebben we al heel positieve signalen ontvangen", voegt Liesbeth Van Eycken er aan toe. Vroeger konden de ziekenhuizen wel een feedback krijgen, maar moesten die eerst aanvragen aan het Register. Aan Nederlandstalige kant waren die aanvragen echter veel talrijker. Ook al heeft Vlaanderen een duidelijke voorsprong genomen, Wallonië en Brussel willen nu blijkbaar hun achterstand inhalen. Dr. Karin Rondia, medisch directeur van de Stichting tegen Kanker, bevestigt het goede nieuws: "Inderdaad, de Stichting tegen Kanker heeft besloten om met een financiële tegemoetkoming het verschil tussen Vlaanderen enerzijds, en Wallonië en Brussel anderzijds weg te werken. Maar we doen een oproep naar de bevoegde instanties om hun verantwoordelijkheid op te nemen. We hebben al een eerste maal onze steun verleend op het ogenblik dat het Kankerregister is gesticht. Toen was er reeds een Vlaams Register, terwijl er aan Franstalige kant nog niets bestond. De Stichting had toen aanvaard om de achterstand te financieren, om een Nationaal Register op te starten, wat trouwens een Europese verplichting is." Het is dus al de tweede maal dat de Stichting tegen Kanker een financiële inspanning levert om de beide landsdelen op gelijke voet te brengen. Ze vraagt echter aan de bevoegde instanties om nu de taak over te nemen. "Nog niet zo lang geleden is het Register naar ons teruggekeerd, en vermits we een nationale Stichting zijn, dachten we dat het belangrijk was om op die vraag in te gaan. We zullen dus nogmaals de achterstand bij de Franstaligen bijschroeven, maar is dat wel onze taak? Ik heb onlangs Minister Rudy Demotte ontmoet, en heb er hem attent op gemaakt... ", aldus Karin Rondia