...

De conceptnota legt de krachtlijnen vast voor de hervorming van de Orde van Artsen. De Orde wil haar werking en structuur moderniseren, en het kader verjongen. De deontologie moet ook verder evolueren naar een 'positieve' deontologie, die artsen oriënteert en proactief en preventief begeleidt. Om het tuchtrecht te verbeteren, moet er meer aandacht komen voor de klager, een tuchtraad van eerste aanleg worden opgericht. Transparantie, toegankelijkheid, dynamisme en onafhankelijkheid moeten de activiteit van de Orde kenmerken. De Orde zal daartoe meer luisteren naar patiënten en samenwerken met andere instanties in het veld. Ze zal ook moeten nadenken over de impact van tuchtbeslissingen die genomen zijn in een ander land, in de eerste plaats een land van de Europese Economische Ruimte (EER) plus Zwitserland. De conceptnota werd intussen al voorgelegd aan de minister van Volksgezondheid en haar kabinet. De Orde kreeg daarop een brief van minister De Block met de vraag een aantal punten verder uit te werken tegen 30 september a.s. Zo vraagt de minister preciezere voorstellen over - de plaats van de klager in het tuchtproces, - de verhouding met patiëntenorganisaties, - een adviserende rol van de Orde naar de FOD Volksgezondheid toe (inclusief voorwaarden voor artsen om zich bij de Orde te kunnen inschrijven) - de bemiddelende rol van de Orde en daarbij haar verhouding met de ombudsfunctie voor de patiëntenrechten, - de ontwikkeling van een 'interdisciplinaire' deontologie.