...

Afgevaardigd bestuurder, de functie wijzigde met de herstructurering van het bedrijf, die begin 2009 werd ingezet. "Wij zijn op dit moment onderverdeeld in business units", legt Kris Westelinck uit, "Elke unit legt zich toe op een bepaald domein: primary care, specialty care, oncology - de kleinste eenheid, maar goed voor meer dan een vierde van het O&O-budget - established products, groeimarkten... Elke unit neemt autonoom beslissingen en rapporteert rechtstreeks aan de internationale leiding. De bestuurder ziet er intussen op toe dat de samenwerking tussen deze verticale entiteiten vlot verloopt. Ons klassieke businessmodel stond onder druk. Deze strategische reorganisatie gericht op de lange termijn, wapent ons beter voor de toekomst." Strategisch huwelijk "Een volwaardige partner in de gezondheidszorg kan zich onmogelijk beperken tot enkel het therapeutische luik. Men moet zorgen voor een continuüm van zorg, vertrekkende van preventie, over diagnose, het curatieve tot en met het palliatieve luik... met bijzondere aandacht voor de vloedgolf aan chronische ziekten", legt dr. Westelinck uit. De recente overname van het eveneens Amerikaanse Wyeth past binnen deze filosofie. Hij geeft toe dat deze fusie, die zich 'fysiek' voltrok begin mei, toen een afgeslankte ploeg van Wyeth haar intrek nam op de zetel van de overnemer in Elsene, op sociaal vlak ingrijpender is geweest dan de vorige. "Maar onze keuze was weloverwogen. Wyeth is zeer sterk op het vlak van vaccins en het levert ons heel wat knowhow", vat Kris Westelinck samen. Hij is erg tevreden dat deze overname voor Pfizer zo'n prima complementariteit inhoudt. "Dit maakt ons sterker omdat onze basis zich nu ook uitspreidt over nieuwe segmenten. Het is bovendien een manier om aan risicospreiding te doen. O&O wordt steeds moeilijker en riskanter, met mislukkingen en dus ook kosten die verteerd moeten worden." Beperkingen van het budget driven system Kris Westelinck herinnert eraan dat de farma-industrie met circa 30.000 werknemers het bruggenhoofd vormt van de chemische sector. Hij ijvert dan ook voor overleg tussen industrie en overheid in een meerjarig kader. Dat moet voor meer stabiliteit en voorspelbaarheid zorgen. De vraag is wat beleidsmensen hopen te bekomen door steeds te herhalen dat 'het budget in evenwicht moet worden gehouden', en daarbij voorbijgaan aan het feit dat de beperkingen afbreuk doen aan de kwaliteit. "Het is juist in onzekere economische tijden dat doordachte keuzes moeten worden gemaakt in de sectoren die men steunt", gaat hij verder. Want België haalt volgens hem wat al te gemakkelijk de trekker over als het erom gaat Big Pharma af te schieten - hoewel die aan bijdragen en belastingen meer opbrengt dan wat ze kost aan terugbetalingen. En ons land kan beter maar mist ook visie en ambitie op het vlak van gezondheid. "We hebben bijvoorbeeld onvoldoende duidelijk omschreven doelstellingen inzake volksgezondheid." En wat het overleg made in Riziv betreft... daar wordt gewoon de budgettaire taart verdeeld. "We moeten het debat naar een hoger niveau tillen! De reputatie van onze gezondheidszorg is goed. Dat geldt echter eerder voor de toegankelijkheid dan voor de kwaliteit, die veel te weinig gemeten wordt. We zouden veel meer moeten werken in een EBM-logica, niet enkel voor geneesmiddelen, maar ook voor medische prestaties. Zo winnen we aan doeltreffendheid en kostenefficiëntie." Pfizer steunt bijvoorbeeld onderzoek over 'klinische zorgpaden' - niet te verwarren met zorgtrajecten. Men heeft het hier over een georganiseerde en planmatige aanpak van A tot Z per pathologie, waarbij meerdere zorgverstrekkers betrokken zijn, die elk veel ervaring hebben wat hun specifieke taak betreft en waarbij de impact van dit systeem gemeten wordt. "Vanzelfsprekend is een aangepaste verloning nodig - de coördinatie van de verschillende tussenkomsten door de huisarts moet bijvoorbeeld gehonoreerd worden. Deze systematische en transmurale aanpak zou besparingen kunnen opleveren inzake ingezette middelen. En zo kunnen vrijgekomen middelen dan weer ingezet worden voor innovatie, preventie, technologische vooruitgang..." u