...

De voorschriften zijn daardoor nog iets strenger geworden: wat de voorschriftplichtige geneesmiddelen betreft zijn nu ook blocnotes, pennen, handschoenen, zakdoeken en zelfs post-its met publiciteit verboden. Informatieve of educatieve brochures of USB-sticks zijn wel toegelaten, als ze aan bepaalde strikte voorwaarden voldoen. Op geschenken staat verder geen waarde meer. Zelfs beroepsgerelateerde geschenken van minimale waarde zijn vanaf 29 september 2014 verboden. Uitzondering op dat verbod is informatief en educatief materiaal, als ten minste dat materiaal van geringe waarde is, een rechtstreekse band heeft met de uitoefening van de geneeskundige of farmaceutische praktijk en rechtstreeks ten goede komt aan de patiënt. Ook voorwerpen van medisch nut vallen buiten de beperking, als ze ten minste van geringe waarde zijn en direct bedoeld zijn voor de vorming van de beroepsbeoefenaar en de patiëntenzorg. Zij mogen geen deel uitmaken van het basismateriaal of basisuitrusting van de beroepsbeoefenaar. Bovendien zijn er nog bijkomende voorwaarden: - het materiaal of voorwerp niet van aard is om de therapeutische keuze te beïnvloeden; - het materiaal of voorwerp maximum een waarde heeft van 50 euro (marktwaarde, inclusief BTW); - maximum 125 euro per jaar per gezondheidszorgbeoefenaar en per onderneming (inclusief BTW) aangeboden wordt. Een tweede wijziging is nu al van kracht. Die handelt over de waarde van de maaltijden en dranken die aangeboden worden in het kader van wetenschappelijke bijeenkomsten. De richtlijnen van Pharma.be lopen nu volledig gelijk met die van Mdeon. Wat wil zeggen: - Voor bijeenkomsten die plaatsvinden over meerdere opeenvolgende kalenderdagen, mag de waarde van een lunch, dranken inbegrepen, niet meer bedragen dan 40 euro en de waarde van een diner, dranken inbegrepen, mag niet meer bedragen dan 75 euro. - Voor bijeenkomsten die slechts over één enkele kalenderdag verlopen, mag de waarde van de maaltijden niet meer bedragen dan 40 euro per lunch en 75 euro per diner alles inbegrepen (drank, tax, huur van de zaal, ...), aan de marktprijs. - Een maximale gastvrijheid van 40 euro (lunch) + 75 euro (diner) mag slechts worden aangeboden wanneer het programma in minimum zes uren effectieve wetenschappelijke activiteiten voorziet.