...

Op 25 maart 2024 werd de Stock Monitoring Tool (SMT) geïntegreerd in de applicatie FarmaStatus. Via deze tool kunnen de vergunninghouders, groothandelaar-verdelers, ziekenhuisapotheken en publieksapotheken actuele stockgegevens doorgeven, zowel manueel als automatisch via webservices (Machine-to-Machine applicatie). De pilootfase zal 12 maanden duren, met een tussentijdse evaluatie na 6 maanden. Het doel van de pilootfase is om het nut van deze tool na te gaan.In de pilootfase worden stockgegevens doorgegeven voor geneesmiddelen op basis van acht actieve bestanddelen: rifampicine (intraveneus en peroraal); valproïnezuur (intraveneus en peroraal); amoxicilline + clavulaanzuur (intraveneus); immunoglobulines (humaan normaal Ig + humaan polyvalent Ig); sufentanil (intraveneus) (geconcentreerde dosering); cisatracurium (intraveneus); alteplase; en tenecteplase. De stockgegevens worden wekelijks opgevraagd.Onbeschikbaarheid aanpakkenDe Stock Monitoring Tool is ontstaan uit een project dat werd besproken binnen de werkgroep Onbeschikbaarheden. Dat is een werkgroep opgericht bij het FAGG in samenwerking met het RIZIV, apothekers, ziekenhuisapothekers, farmaceutische firma's, groothandelaar-verdelers en patiënten. In deze werkgroep wordt gezocht naar mogelijkheden om de onbeschikbaarheid van geneesmiddelen aan te pakken. Hierbij wordt er nagedacht over mogelijke oplossingen wanneer een onbeschikbaarheid zich voordoet en over maatregelen ter preventie van onbeschikbaarheden. Deze digitale tools om voorraden van specifieke geneesmiddelen en mogelijke onbeschikbaarheden intensief op te volgen zijn slechts een deel van de acties die het FAGG onderneemt om onbeschikbaarheid van geneesmiddelen aan te pakken. Zo analyseert de cel Onbeschikbaarheden van het FAGG elke onbeschikbaarheid volgens een beslissingsboom en werden er ook wetgevende initiatieven opgestart. Aangezien het om een wereldwijd probleem gaat, wordt systematisch overlegd en is er informatie-uitwisseling op Europees niveau om gemeenschappelijke oplossingen te vinden.