...

Dat laatste bleek uit een onderzoek uitgevoerd door Domus Medica uit 2016 (Han Claessens: Suïcidepreventie bij (huis)artsen). Het is het enige onderzoek in ons land dat de suïcidecijfers in kaart bracht bij een aantal zorgberoepen. Omgerekend naar aantallen per 100.000 bedroegen die bij apothekers een veelvoud van de cijfers opgetekend bij bijvoorbeeld huisartsen - die op het niveau lagen van de algemene bevolking. (Zie tabel onderaan.)Het nieuwe Vlaamse Actieplan Suïcidepreventie ziet niet veel heil in nieuw onderzoek naar het suïciderisico bij afzonderlijke risicoberoepen zoals bepaalde zorgprofessionals. Wel wil het beter de risico's in kaart brengen over een brede waaier van beroepsgroepen, en dat laten volgen door gerichte acties naar specifieke beroepsgroepen toe.GezondheidsdoelstellingHet nieuwe actieplan is het derde in een rij. Het stelt een nieuwe gezondheidsdoelstelling voor suïcide voorop: in 2030 moeten de suïcidecijfers 10% lager liggen dan in 2010.De vorige gezondheidsdoelstelling was dat in 2020 het suïcidecijfer 20% lager moest liggen dan in 2000. Het cijfer daalde met 30%. De doelstelling is dus gehaald. Er is overigens heel wat ruimte voor verbetering, want in internationale vergelijkingen bekleden België en Vlaanderen niet bepaald een benijdenswaardige plaats als lid van een kopgroep van landen met de hoogste suïcidecijfers.Voor de nieuwe doelstelling tekent het Epidemiologisch Rapport 2022 van de VLESP (Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie) op dat in 2021 het aantal suïcides tegenover het jaar ervoor met 7,1% verminderde. Toch 2030 ligt nog ver - er kan nog veel gebeuren.2020, 2021 en 2022 waren covidjaren. Sciensano stelde met haar Gezondheidsenquêtes (die tijdens de covidcrisis herhaaldelijk online werden uitgevoerd) vast dat tijdens de covidjaren de prevalentie van problemen als angststoornissen en depressie veel hoger lag dan in de jaren daarvoor. Er werden cijfers opgetekend van (voor angstoornissen) rond en (voor depressie) boven de 20%. In 2018 vond Sciensano prevalentiecijfers die rond de 10% lagen.Maar in de covidjaren bleven de suïcidecijfers toch onder die van de jaren in de voorafgaande periode. De definitieve balans kon nog niet worden opgemaakt, want voor 2022 kon de VLESP alleen nog maar de cijfers van het eerste half jaar evalueren.ApothekersHet nieuwe VAS III beschrijft de verschillende strategieën in de suïcidepreventie en somt voor iedere strategie de voortgezette en de nieuwe acties op.Apothekers kunnen een belangrijke rol spelen bij de suïcidepreventie naar de gehele bevolking toe. Vele suïcidepogingen vinden thuis plaats met behulp van medicatie. Apothekers spelen een sleutelrol bij de toegang daartoe.Samen met het Vlaams Apothekersnetwerk zal het VLESP goede preventieve praktijken in kaart brengen, methodieken uitwerken om de nodige deskundigheid bij apothekers te ontwikkelen en uitzoeken hoe die het best worden geïmplementeerd.Het derde Vlaams Actieplan Suicidepreventie en het Epidemiologisch Rapport 2022 van het VLESP kunt u terugvinden op de website van Vlaams WVG-minister Hilde Crevits (CD&V).