...

Artikel 85 quater van de Europese richtlijn 2001/83/EG van 6 november 2001 stelt een communautair wetboek vast betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Het regelt de verkoop op afstand van geneesmiddelen aan de bevolking. Niet receptplichtigUit deze bepaling vloeit voort dat lidstaten de verkoop op afstand van receptvrije geneesmiddelen via 'diensten van de informatiemaatschappij' moeten toestaan. Onder een 'dienst van de informatiemaatschappij' wordt verstaan elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding, langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van een afnemer van diensten verricht wordt. De lidstaten kunnen wel verbieden dat receptplichtige geneesmiddelen op afstand worden verkocht. 'Op afstand' betekent: een dienst die wordt geleverd zonder dat de partijen gelijktijdig aanwezig zijn.Het bedrijf Doctipharma ontwikkelde een website waarop internetgebruikers via websites van apotheken farmaceutische producten en receptvrije geneesmiddelen konden verkrijgen. In eerste aanleg had een Franse rechter geoordeeld dat de verkoop van geneesmiddelen via deze website onwettig was. Doctipharma werd veroordeeld om de onlineverkoop van geneesmiddelen via deze site te verbieden. Het bedrijf ging tegen de uitspraak in beroep. Tijdens deze procedure werd aan het Hof van Justitie de vraag voorgelegd of een lidstaat op grond van het vermelde artikel 85 quater kan verbieden dat een dienst wordt aangeboden die erin bestaat apothekers en klanten via een website met elkaar in contact te brengen voor de verkoop van receptvrije geneesmiddelen op de websites van apotheken die zich op die dienst hebben geabonneerd. Mag verboden wordenVolgens het Hof van Justitie kan een lidstaat inderdaad verbieden dat zo'n dienst wordt aangeboden indien blijkt dat die dienstverrichter dergelijke geneesmiddelen zelf verkoopt zonder daartoe gemachtigd of gerechtigd te zijn overeenkomstig de nationale wetgeving van de lidstaat waarin hij is gevestigd.