...

Naar aanleiding van de aankondiging van Sanofi Pasteur dat het quadrivalente 'hooggedoseerde' griepvaccin Efluelda® beschikbaar zal zijn voor het griepseizoen 2022-2023, geeft het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie een overzicht van de beschikbare gegevens over dit product.Daarin staat dat Efluelda® 60µg antigeen per influenzastam bevat, in plaats van 15µg antigeen voor de momenteel beschikbare 'standaardgedoseerde' vaccins. "Volgens de SKP is Efluelda® geïndiceerd voor mensen van ≥ 60 jaar. Het Riziv voorziet (01/01/2022) alleen in de terugbetaling ervan voor personen van ≥ 65 jaar die verblijven in een woonzorgcentrum (bv. verpleeg- en rusthuizen, herstellingsoorden) of in een andere vorm van voorziening."Beperkte winstHet BCFI herhaalt enkele gegevens over de werkzaamheid en veiligheid: met name een studie (1.539 mensen ≥ 60 jaar, seizoen 2019-2020) waarin de immuunrespons (gemeten 4 weken na vaccinatie) superieur was met het 60µg-vaccin (vs. het standaardvaccin). Ook staat in de mededeling dat er geen gerandomiseerde klinische eindpuntstudies zijn met het 60µg quadrivalent vaccin, noch in vergelijking met placebo, noch met een 15µg quadrivalent vaccin.Het BCFI becommentarieert het literatuuroverzicht als volgt: "Het is te verwachten dat er met het quadrivalente 60 µg-vaccin Efluelda® een beperkte winst is in termen van optreden van bevestigde, symptomatische influenza ten opzichte van een 15 µg-vaccin. Deze stelling is gebaseerd op gegevens bij personen ≥ 65 jaar gevaccineerd met het trivalente 60 µg-vaccin, maar het BCFI ziet geen reden om aan te nemen dat ze niet zouden kunnen geëxtrapoleerd worden naar het quadrivalente vaccin. Of deze winst zich vertaalt in een daling van het risico van hospitalisatie (door influenza of om eender welke reden) en ernstige influenzacomplicaties is op dit ogenblik onzeker, met te weinig degelijke en overtuigende studies."Hogere kostprijsVerder wijst het BCFI er ook op dat de voorziene kostprijs van Efluelda® ongeveer 2,5 keer hoger ligt dan de huidige kostprijs van de 15 µg-vaccins, zowel voor de maatschappij (hogere publieksprijs) als voor de patiënt (hoger remgeld). Om nog maar te zwijgen van de beperkte criteria voor terugbetaling door het Riziv. Het BCFI oncludeert dan ook dat de komst van Efluelda® de plaatsbepaling in het Repertoire niet wijzigt: "Influenzavaccinatie biedt gedeeltelijke bescherming tegen influenzabesmetting. De impact op morbiditeit en mortaliteit is onduidelijk (maar waarschijnlijk beperkt). Ondanks de beperkingen van de huidige influenzavaccins wordt influenzavaccinatie aangeraden bij personen met hoog risico van complicaties."