...

Een van de vaak gehoorde klachten over die is dat de patiëntenrechten niet 'afdwingbaar' zouden zijn. Wat daarmee precies wordt bedoeld, is niet duidelijk. Minister Vandenbroucke diende einde juni een wetsontwerp in dat daarin mogelijk verandering zal brengen.Wijzigingen in de ZorgkwaliteitswetDat ontwerp beoogt een aantal wijzigingen aan te brengen in de Zorgkwaliteitswet van 2019 die nog steeds maar gedeeltelijk in werking is getreden. Die wet richt onder meer de Toezichtcommissie op die in de plaats komt van de provinciale geneeskundige commissies. Die commissies die al dateren uit 1818 hielden op 1 juli op met te bestaan. Een van hun belangrijkste opdrachten was het intrekken van het visum van een beroepsbeoefenaar die fysiek of psychisch niet meer in staat is om zijn beroep veilig uit te oefenen. Vermits die commissies niet meer bestaan en de Toezichtcommissie nog niet operationeel is, is het (voorlopig) niet meer mogelijk deze beschermingsmaatregel te nemen. Nieuwe opdrachtenHet wetsontwerp breidt de opdrachten van de Toezichtcommissie uit met drie nieuwe opdrachten. Vooreerst oefent zij toezicht uit op de 'wettige uitoefening' van de gezondheidszorgberoepen die worden geregeld in de WUG en in de wet op de niet-conventionele praktijken uit 1999 en die nog steeds nauwelijks is uitgevoerd. Indien onwettige uitoefening door een beroepsbeoefenaar 'doet vrezen voor zware gevolgen voor de patiënten of de volksgezondheid' kan de Toezichtcommissie daartegen optreden.Ten tweede krijgt de commissie de opdracht om toezicht uit te oefenen op de naleving door de gezondheidszorgbeoefenaar van de rechten van de patiënt. Maar dat slechts vanaf een door de koning te bepalen datum. Voor dat uitstel wordt in de memorie van toelichting de volgende verantwoording gegeven: 'Bedoeling is om af te stemmen met de evaluatie die momenteel in het Parlement met betrekking tot de patiëntenrechtenwet wordt gevoerd'. Als daar maar geen afstel van komt...De derde opdracht bestaat uit het toezicht op de omstandigheden die bij verdere praktijkvoering door de gezondheidsbeoefenaar voor zware gevolgen voor de patiënten of de volksgezondheid doet vrezen. In de toelichting wordt het voorbeeld van toxicomanie gegeven. Dat was een bevoegdheid die toekwam aan de provinciale geneeskundige commissies. Een belangrijke wijziging van de Zorgkwaliteitswet is dat het intrekken van het visum in een dergelijk geval niet door de minister van Volksgezondheid zal gebeuren, zoals nu in die wet is bepaald, maar door de Toezichtcommissie.Kamers en werkgroepenDe Toezichtcommissie zal bestaan uit een Nederlandstalige en een Franstalige kamer. Het wetsontwerp bevat in dat verband drie vernieuwingen. De koning krijgt de bevoegdheid om bijkomende kamers op te richten rekening houdend met de intensiteit van de activiteiten. Voorst kunnen de kamers beslissen om werkgroepen op te richten die hen bijstaan bij het voorbereiden van de beslissingen die zij moeten nemen. En ook vertegenwoordigers van patiënten zullen deel uitmaken van een kamer, naast vertegenwoordigers van alle WUG-beroepen.