...

Minister Onkelinx werd door de wet Colla uit 1999 verplicht uitvoeringsbesluiten te publiceren voor vier niet-conventionele praktijken: homeopathie, osteopathie, chiropraxie en acupunctuur. Net voor het einde van de legislatuur, blijkbaar met heel wat duw- en plakwerk, is dat gelukt voor homeopathie. De drie andere praktijken blijven in de kou staan. Ze moeten het doen met een KB dat enkele algemene regels oplegt, namelijk vooral wat ze niet mogen doen.Welke opleiding? De paritaire commissie raakte er zelf niet goed aan uit wie de homeopathie mag bedrijven. Bovendien bracht de Raad van State over het ontwerpbesluit een erg kritisch advies uit. Het gevolg is dat het KB dat vandaag verschijnt, een ingewikkelde regeling voorstelt die niemand tevreden stelt.Bijna alleen erkende beoefenaars van een gezondheidsberoep die geneesmiddelen kunnen voorschrijven mogen, na een aanvullende opleiding, homeopathie bedrijven. Tandartsen en vroedvrouwen kunnen zo ook homeopathie bedrijven, zij het binnen de "beperkingen van hun bevoegheden". Artsen die een bijkomende theoretische opleiding volgen van 400 uren - plus 200 uren stage - mogen de titel voeren van arts-homeopaat. Het KB stelt uitdrukkelijk dat deze zorgverleners alleen homeopathie mogen gebruiken voor indicaties die EBM zijn. De vraag rijst dan natuurlijk: welke?Een, naar verluidt, kleine groep van homeopaten kunnen dankzij overgangsmaatregelen hun beroep blijven uitoefenen. Ze moeten een door het KB 78 erkende beroepstitel hebben, die minstens een bacheloropleiding veronderstelt. Ze moeten een opleiding homeopathie hebben gevolgd of volgen die door de Kamer van Homeopathie erkend wordt. Ze moeten bij registratie ook een attest kunnen voorleggen dat ze minstens 150 effectieve uren hebben gevolgd over niet-homeopathische farmacologie en het klinisch onderzoek. Ze krijgen nog vijf jaar de tijd om de minister bij de registratie een certificaat voor te leggen dat ze een erkende opleiding met succes gevolgd hebben.Het grote probleem voor de minister is dat de (Vlaamse) universiteiten het tot op heden vertikken opleidingen voor niet-conventionele praktijken te organiseren.Verkeerde keuze Zelfs de homeopaten zijn ongelukkig met dit resultaat. Volgens Robert Verstraeten, voorzitter van de Liga Homeopathica Classica in De Standaard van vandaag wordt de homeopathie "vermoord". Maar de minister krijgt ook helemaal geen sympathie vanuit de medische wereld. Daar vindt men dat ze beter de wet Colla had ongedaan gemaak. Dat was een veel betere keuze geweest dan een regeling die met spuugwerk aan elkaar hangt.Voor acupunctuur, osteopathie en chiropraxie is er nog geen specifiek KB dat de erkenning regelt. Vandaag verscheen in het Staatsblad wel nog een KB over de registratie van alle niet-conventionele praktijken. Dat bepaalt onder meer nog dat beoefenaars van deze praktijken geen patiënten mogen ronselen, en dat bepaalde (invasieve) handelingen en het toedienen van sedatie voor niet-artsen verboden blijven.