...

Een meerderheid is van mening dat de tijdigheid van zorg voor mensen in armoede minder goed is in vergelijking met wie niet in armoede leeft. Het risico op lichamelijke klachten en psychische problemen is ook groter bij mensen die in armoede leven, stellen de deelnemers vast. Opvallend: volgens de respondenten krijgen mensen in armoede ook minder kwaliteitsvolle zorg dan wie niet in armoede leeft. ? Een ruime meerderheid geeft aan dat armoede niet aan bod is gekomen in de basisopleiding. Hetzelfde geldt voor de vervolgopleiding. Toch vinden zeven op de tien dat ze genoeg kennis van het onderwerp hebben om hun rol als zorgverlener goed te kunnen uitoefenen bij deze kwetsbare populatie. Bijscholing over het thema kan weliswaar nuttig zijn, op de vraag of ze zouden deelnemen aan een studiedag of korte opleiding over armoede, zegt de helft in onze bevraging dan ook 'ja'. ? In armoede terechtkomen, gebeurt door omstandigheden, zo vindt een meerderheid. Zeven op de tien zijn het ermee eens dat armoede een 'intergenerationeel' probleem is. Slechts drie procent vindt dat arme mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun situatie. Wel vindt een derde dat mensen in armoede de verkeerde prioriteiten stellen - een derde vindt van niet. Bijna de helft is van mening dat mensen in armoede inspanningen doen om iets aan hun situatie te veranderen. ? Apothekers zijn goed op de hoogte van de verschillende terugbetalingsklassen van farma- ceutische specialiteiten, al bekent toch 5% de terugbetalingsklassen niet te kennen. Naar eigen zeggen kunnen apothekers gemiddeld 70% van de medicijnen aan de juiste klasse toewijzen. ? Meer dan de helft van de respondenten vindt de omgang met patiënten in armoede moeilijk. Al is ook een kleine groep de mening toegedaan dat het met deze doelgroep 'gemakkelijk' werken is. ? Gevraagd naar de financiële situatie in hun gezin van herkomst, zegt één op de drie respondenten dat hij of zij heeft moeten werken om hun studies te bekostigen. Een ruime meerderheid weliswaar niet. In de meeste kerngezinnen werd er niet bespaard op gezondheidszorg. Wel geven zes op de tien aan dat het tijdens hun professionele leven voorgekomen is dat ze hun uitgavenpatroon nauwlettend in de gaten moesten houden.