...

Indien u zo'n vraag krijgt, kunt u daar niet zomaar op ingaan. Uw werknemers moeten hun wettelijke vakantiedagen voor dit jaar nog dit kalenderjaar opnemen. U moet er ook voor zorgen dat ze dat (kunnen) doen. Ze kunnen ze dus niet overdragen naar volgend jaar, zelfs niet als u het daarmee eens zou zijn. Neemt uw werkneemster haar vakantiedagen dit jaar niet op, dan is ze die onherroepelijk kwijt. Hou er rekening mee dat het in onderling akkoord overdragen van vakantiedagen naar volgend jaar zelfs strafbaar is. Het is overigens al evenmin toegelaten om de vakantiedagen die uw werkneemster niet opnam aan haar uit te betalen. Een bijzondere regeling geldt als uw werkneemster de vakantiedagen tegen het einde van het kalenderjaar niet kon opnemen omdat ze bv. ziek was of door andere omstandigheden onafhankelijk van haar wil. In dat geval kan ze soms wel de uitbetaling van de vakantiedagen vragen. Een andere regeling geldt voor de extralegale vakantiedagen die uw apothekersassistente eventueel heeft. Voor die dagen geldt de wettelijke regeling die een overdracht niet toelaat niet. U kunt wel degelijk toestaan dat uw werkneemster extralegale vakantiedagen meeneemt naar het volgend jaar. In het arbeidsreglement kunt u bv. aangeven hoeveel dagen uw werkneemster kan overdragen en hoelang die ze uiteindelijk nog kan opnemen.