...

De oproep om zich kandidaat te stellen als representatieve beroepsvereniging voor de Federale Raad voor de apothekers werd op vrijdag 7 april gepubliceerd in het Staatsblad. De beroepsverenigingen hebben twee maanden de tijd (tot 6 juni dus) om hun kandidatuur in te dienen volgens de modaliteiten vermeld in de door de FOD Volksgezondheid gepubliceerde oproep. De verenigingen die door de minister van Volksgezondheid als representatief zijn aangewezen, kunnen dan kandidaten voordragen om zitting te nemen in de Federale Raad voor de apothekers. Artikel 7/1 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de beroepen in de gezondheidszorg, recent gewijzigd bij de wet van 18 mei 2022 houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheidszorg, stelt de taken en de samenstelling van de Federale Raad voor de apothekers vast. Tot die taken behoort het geven van advies aan de minister bevoegd voor de volksgezondheid, op diens verzoek of op eigen initiatief, over alle aangelegenheden die verband houden met de uitoefening van het beroep van apotheker, met inbegrip van de artsenijbereidkunde (bijvoorbeeld samenwerking met andere zorgverleners, begeleiding van patiënten, toepassing van nieuwe technische en wetenschappelijke ontwikkelingen). De raad kan ook een met redenen omkleed advies uitbrengen over aanvragen tot erkenning als opleidingsbegeleider of opleidingsdienst voor ziekenhuisapotheken en over aanvragen tot erkenning van bijscholing in het kader van een uitbreiding van de erkenning van de specifieke beroepstitel van ziekenhuisapotheker. Wanneer de minister een advies vraagt, moet de Federale Raad voor de apothekers dat binnen een termijn van vier maanden uitbrengen. De Federale Raad bestaat uit 20 leden: acht officina-apothekers, vier ziekenhuisapothekers, twee klinische apothekers, twee industriële apothekers, twee artsen en twee vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties. De raad zal tweetalig zijn en het hele land bestrijken. De volgende personen kunnen met raadgevende stem worden toegevoegd: een vertegenwoordiger van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (Fagg), een vertegenwoordiger van het Nationaal Instituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv) en een vertegenwoordiger van de Orde van Apothekers. De minister van Volksgezondheid en de Federale Raad kunnen werkgroepen oprichten met een permanente of tijdelijke opdracht, waaraan deskundigen kunnen worden toegevoegd. De leden van de Federale Raad worden door de Koning benoemd voor een hernieuwbare periode van zes jaar en het is de taak van de minister van Volksgezondheid om de voorzitter (die apotheker moet zijn) en de ondervoorzitter van de raad buiten de leden te benoemen. De raad kan slechts geldig beraadslagen en adviezen uitbrengen indien ten minste de helft van de effectieve leden aanwezig is of vertegenwoordigd wordt door hun plaatsvervanger. Adviezen worden aangenomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De organisatie en de werking van de Federale Raad worden geregeld door de Koning. De oprichting van deze raad werd opgenomen in het meerjarenkader dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block en de sector in maart 2017 afsloten. De andere medische beroepen hebben al lang een soortgelijk orgaan. Voor apothekers was de opdracht blijkbaar complexer, omdat hun werk afhangt van de FOD Volksgezondheid en ook van het Fagg.