...

Het project De Groene Enveloppe, een van KOVAG (Koninklijk Oost-Vlaams Apothekersgild) is een samenwerkingsproject tussen huisapothekers en meer dan 40 ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen. Het project loopt sinds drie jaar. Op dit ogenblik is er geen vlotte digitale gegevensdeling mogelijk tussen het ziekenhuis en de huisapotheken. Informatieoverdracht van het medicatieschema is enkel mogelijk op papier. Zo is het concept van de 'groene enveloppe' ontstaan: de deelnemende ziekenhuizen geven bij ontslag van de patiënt het medicatieschema voor de huisapotheker, samen met eventueel de bewijzen van de elektronische voorschriften, mee in een specifieke groene enveloppe. Het doel van het project is om, na ontslag van een patiënt uit het ziekenhuis, het actuele en correcte medicatieschema vanuit het ziekenhuis tot bij de huisapotheker te krijgen, en medicatiefouten in de thuissituatie te vermijden. Elke enveloppe bevat een unieke CNK-code voor elk ziekenhuis. Apothekers registreren deze code in hun apotheeksoftware en bevestigen zo de goede ontvangst van de enveloppe. De huisapotheker kijkt het medicatieschema na (interacties, discrepanties,...) en past indien nodig het lokale medicatieschema of het medicatieschema op Vitalink aan in samenspraak met de lokale huisartsen. Het AZ Sint-Blasius in Dendermonde is één van de drijvende krachten in het project. "In het AZ Sint-Blasius gebruiken we de groene enveloppe momenteel op alle verblijfsafdelingen, met uitzondering van intensieve zorg, spoed en pediatrie. Uit de registratiecijfers blijkt dat elke maand gemiddeld 125 patiënten, opgenomen in ons ziekenhuis, de enveloppe afgeven aan de huisapotheker. Dat is ongeveer 40% van de uitgereikte enveloppes", zegt Sofie Van de Velde. "Het is een mooi project dat inzet op patiëntveiligheid en op een reductie van medicatiefouten", vult Thaïsa Cogen aan. "In AZ Sint-Blasius hebben we een poster en filmpje gemaakt om de groene enveloppe te promoten bij patiënten. Het filmpje kan door elke patiënt rustig bekeken worden tijdens het ziekenhuisverblijf op het televisiescherm aan het bed." Sofie Van de Velde volgde recent een aanvullende masteropleiding Management en Beleid van de Gezondheidszorg. Haar thesis was specifiek gewijd aan het gebruik van de groene enveloppe. Ze maakte een analyse aan de hand van semigestructureerde interviews met 100 patiënten en 13 apothekers. Sofie Van de Velde: "Verpleegkundigen stelden vaak de vraag of het wel zin heeft om de groene enveloppe mee te geven. Het leek interessant om er wat dieper op in te gaan: wordt de enveloppe afgegeven en wat vinden de patiënt en huisapotheker er eigenlijk zelf van?" Uit het onderzoek blijkt dat iets meer dan de helft van de patiënten (56%) zegt de enveloppe afgegeven te hebben aan de huisapotheker. 52% vindt het een meerwaarde om deze af te geven aan de huisapotheker. Alle huisapothekers (100%) vinden het schema een meerwaarde, 31% met bedenkingen. Bij zeven op de tien lukt het vlot om het schema te verwerken in het digitaal platform Vitalink, de rest doet dit niet. 69% vindt het haalbaar om méér enveloppen te verwerken. Sofie Van de Velde: "Patiënten gaan er vaak van uit dat de huisapotheker volledig op de hoogte is aan de hand van de digitale voorschriften op de elektronische identiteitskaart, maar daarmee hebben huisapothekers niet altijd alle informatie. Huisapothekers geven immers vaak aan de coördinatie van goede gegevensdoorstroming te missen en zijn blij dat ze ten minste het medicatieschema krijgen vanuit het ziekenhuis. De groene enveloppe is voor hen een meerwaarde bv. omdat het planbaar is om de gegevens te verwerken." "Het blijft jammer dat de informatieoverdracht nog op papier gebeurt. Ook de communicatie met de huisarts is niet altijd even duidelijk. Vaak zijn er nog lokale afspraken tussen huisartsen en huisapothekers over wie het medicatieschema effectief aanpast in Vitalink", vult Thaïsa Cogen aan. Een digitaal geïntegreerd systeem voor informatieoverdracht tussen het ziekenhuis en eerstelijnszorgverleners (huisartsen, huisapothekers, thuisverpleegkundigen, kinesisten,...) bestaat vandaag niet. "Dat is een groot struikelblok. We wachten op de overheid om stappen te ondernemen. Al heel lang horen we praten over VIDIS (Virtual Integrated Drug Information System), maar het is nog steeds niet volledig uitgerold. Het zou ideaal zijn om één systeem te hebben dat geïntegreerd is in alle softwarepakketten", benadrukt Thaïsa Cogen. "De grootste frustratie is dat wij als ziekenhuis alleen leesrechten hebben in Vitalink, maar geen schrijfrechten. Als het medicatieschema vanuit het ziekenhuis kon aangepast worden, zouden zowel huisartsen als huisapothekers het kunnen bekijken", vult Sofie Van de Velde nog aan. "Vitalink is ook niet altijd compatibel met de software van huisartsen of huisapothekers. Gezien de digitale beperkingen proberen we met de groene enveloppe de informatie over medicatie bij ontslag uit het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten doorstromen naar alle zorgverleners." "Nog beter zou zijn dat ook de huisapotheker toegang krijgt tot het elektronisch patiëntdossier", besluit Thaïsa Cogen.