...

Bent u lid van een beroepsvereniging? Ja, zegt 86,2% van de deelnemers. Adjunct-apothekers zijn het minst vaak lid -69,1% versus 95,1% voor titulariseigenaars, 80,8% voor titularis-bedienden en 98% voor ziekenhuisapothekers. Nederlandstalige apothekers hebben merkelijk meer vertrouwen in het professioneel verenigingsleven (92,7%) dan Franstalige collega's (70,8%). Leeftijd is geen bepalende factor. In elke leeftijdscategorie is ongeveer 85% lid van een beroepsvereniging.Het is geen verrassing dat de meeste apothekers (54,9%) lid zijn van APB, iets meer Nederlands- (57,3%) dan Franstaligen (47,5%). En 3,6% van de apothekers is lid van de Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België (OPHACO), 7,9% Franstalige en 2,2% Nederlandstalige apothekers.De site van de APB is de meest bezochte professionele website (76,5%), gevolgd door onze website deapotheker.be (42,4%), MediQuality (31,5%) en Farmasfeer (25,9%).Op de vraag of ze geaccrediteerd zijn, zegt 79,2% van de deelnemende apothekers 'ja' -89,2% van de Nederlandstalige apothekers en 55,6% van de Franstaligen. Ziekenhuisapothekers zijn massaal geaccrediteerd (93,9%), gevolgd door titularis-eigenaars (84,6%), adjunct-apothekers (74,1%) en titularis-bedienden (69,9%). Ongeacht de leeftijd bedraagt het percentage iets meer of minder dan 78% (behalve voor de 65-plussers; 57,9%).Bent u van plan het komende jaar samen te werken of kiest u voor associatie? Niet meer dan 3,7% zegt 'ja', 55,1% 'nee'. Op de vraag waarom ze dat zouden doen, antwoordt 33,3% 'een gebrek aan rentabiliteit', 11,1% het pensioen, 11,1% incompatibiliteit met het privéleven en 5,6% een gebrek aan belangstelling voor de apotheek, 5,6% wil de apotheek overlaten aan de kinderen en 38,9% haalt andere redenen aan waaronder gezondheidsproblemen.Bent u van plan om uw apotheek in het komende jaar over te laten? Ja, in 6% van de gevallen en vooral omwille van het pensioen (46,4%). Omwille van de rentabiliteit voor 28,6%, omdat ze over te laten aan de kinderen voor 7,9%, gebrek aan belangstelling voor 14,3% en incompatibiliteit met het privéleven voor 7,1%.Als u een huisapotheker bent, hoe vaak overlegt u dan met huisartsen van chronische patiënten met een GMD? 41,6%van de bevraagde apothekers nooit, 34% verschillende keren per jaar, 13,8% minstens één keer per maand en 10,7% minstens één keer per week.Meer dan 30% van de apothekers volgt meer dan honderd chronische patiënten met een GMD, 29,3% tien tot vijftig, 23,3% 51 à 100 en 15,6% volgt niet één chronische patiënt met een GMD.Magistrale bereidingen doen het nog altijd goed; 65,6% van de apothekers maakt er elke dag en 15,6% verschillende keren per week. Niet meer dan 9,5% maakt nooit magistrale bereidingen. Het uitbesteden ervan gebeurt niet zo vaak, 89,1% van de apothekers besteedt dit nooit uit.Bent u op de hoogte van de reorganisatie van de eerste lijn die een verhoogde samenwerking impliceert tussen zorgprofessionals? Meer dan de helft van de apothekers die deelnamen aan onze enquête (53,1%) zegt vaag op de hoogte te zijn. Wat opmerkelijk is, is het verschil tussen Franstalige en Nederlandstalige apothekers: meer dan de helft van de Franstaligen weet er niets over (53,5%), een percentage dat bij Nederlandstalige apothekers niet hoger is dan 5,8%.Wilt u actief deelnemen aan die reorganisatie? Ongeveer 40% helemaal niet, en evenveel apothekers hebben er geen mening over. Het onvermogen om te beslissen is ongeveer even groot in elke leeftijdscategorie, met iets meer belangstelling bij apothekers jonger dan 35 jaar (27,8%) dan bij oudere collega's (22% en minder).De resultaten over het medisch-farmaceutisch overleg (MFO) wekken geen verbazing; de helft van de respondenten (50,6%) nam al deel, niet meer dan 10,7% organiseerde het. Nederlandstalige apothekers zijn iets enthousiaster: 58,8% nam al deel aan een MFO, tegenover 31,2% van de Franstalige apothekers en dubbel zoveel Nederlandstaligen organiseerden het (12,3% versus 6,9%).Neemt u deel aan wetenschappelijke projecten? 'Nee', zegt 43,8% (66,7% Franstaligen, 34,2% Nederlandstaligen), maar ongeveer 45% zegt er soms aan deel te nemen, ongeacht de leeftijd.