...

Op 16 januari werd het KB over de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken gepubliceerd. Dat heeft een zo goed mogelijke overeenkomst tussen zorgaanbod en zorgbehoeften als belangrijkste doelstelling. De nieuwe regels hebben betrekking op de fusie en verplaatsing van apotheken en omvatten ook een beperking van de duur van tijdelijke sluitingen. Het uiteindelijke doel is om de procedures eenvoudiger en efficiënter te maken. "De bestaande criteria waren niet altijd even objectief", zegt Philippe De Buck. "Zo kon een apotheek overgeplaatst worden als er een 'betere demografische of geografische spreiding' was, wat al bij al criteria zijn die vatbaar blijken voor interpretatie, zeker in stadscentra en de dichtbevolkte randgemeenten. De vestigingcommissie moest die aanvragen telkens geval per geval bekijken, en op het einde van de rit was er altijd wel één partij ontevreden: de aanvrager, die zijn verhuisplannen in het water zag vallen; of de apothekers in de nieuwe buurt, die er plots een concurrent bij kregen." Daarom wilde het FAGG de regels zoveel mogelijk objectiveren. "Daar zijn heel wat discussies aan voorafgegaan. Het resultaat is een wiskundige formule, die in de praktijk voor de kleine overbrengingen veel meer duidelijkheid en rechtszekerheid biedt." Philippe De Buck: "De moeilijkheid daarbij was wel dat we exact moeten weten waar elke apotheek ligt. Dat klinkt evident, maar is dat niet echt, zo hebben we vastgesteld. Aan elke apotheek in ons land hebben we een punt toegewezen. Dat gebeurde op basis van adressenbestanden, geografische bestanden en heel wat manueel aanpassingswerk." "Het resultaat zal wellicht niet perfect zijn, ondanks alle moeite die we erin gestopt hebben", weet De Buck. "Denk bijvoorbeeld aan apotheken in winkelcentra, stations, ziekenhuizen en andere grote kadastrale percelen. We hebben in die gevallen het geografisch middelpunt van het kadastraal perceel in kwestie genomen, maar dat is niet altijd exact." Daarom krijgen vergunninghouders nu twee maanden de tijd om de coördinaten in de lijst met apotheken van het FAGG na te kijken. Dat kan met behulp van sites als TopoMapViewer of CadGIS. "Mochten ze een fout vaststellen, dan kunnen ze een correctie aanvragen. Maar het is zeker niet de bedoeling dat die apothekers hun best effort inzake geolokalisering naar ons doorsturen", benadrukt Philippe De Buck. "De correctie dient te gebeuren via een landmeter, die voor zulke opdrachten beëedigd is en over de nodige tools en ervaring beschikt. Op die manier krijgen we meteen correcte data binnen." De tussenkomst van die landmeter valt ten koste van de aanvragende apotheker, zoals met de apothekersverenigingen is overeengekomen. De nieuwe methode vormt op die manier een nulpunt voor procedures in de toekomst, vult communicatieverantwoordelijke Olivier Christiaens aan. "Daarom krijgen de apothekers nu rustig de kans om hun coördinaten na te kijken. En voor de meesten is het sowieso een theoretische discussie, want zij hebben geen plannen om te verhuizen. Apothekers die wel nadenken over een verplaatsing, zullen dit wellicht wel met meer aandacht bekijken." "Als modern agentschap streven wij ernaar om de apothekers zo efficiënt mogelijk te behandelen, en we willen zeker geen administratieve overlast creëren", benadrukt hij verder. "Deze wijziging kadert dan ook in een globale vereenvoudiging en coherentie. Nu vergt het misschien een kleine moeite, maar die levert wel een duurzaam effect op." De nieuwe regels verhogen tegelijk ook de rechtszekerheid. Philippe De Buck: "In het verleden leidden discussies over verplaatsingen wel eens tot bij de Raad van State, en dat is uiteraard voor niemand leuk. Voor ons niet, want wij moeten het besluit gaan verdedigen, en nog veel minder voor de apotheker in kwestie, want als de beslissing vernietigd wordt, is de vestiging van zijn apotheek in feite illegaal. Al hebben we tot nu toe onze beslissingen telkens wel kunnen onderbouwen, wat uiteraard niet wegneemt dat het steeds een erg vervelende en stresserende aangelegenheid is." Verder biedt het KB nieuwe mogelijkheden bij de fusie van apotheken. De overbrenging met betere geografische of demografische spreiding gaf vaak niet het gewenste effect. Het wordt vervangen door de mogelijkheid om twee apotheken te fusioneren en de overblijvende apotheek te verplaatsen. Dat creëert een nieuwe incentive voor de fusie van apotheken wat een efficiëntere organisatie van de zorg toelaat. Ook de zogenaamde 'slapende apotheken' worden aangepakt door de duur van tijdelijke sluitingen te beperken tot drie jaar. Laatste nieuwigheid is dat de inspectiedienst van het FAGG voortaan bij een verhuis een kijkje gaat nemen in het nieuwe pand. "We doen dat al voor de andere actoren in de geneesmiddelendistributie, het is dus logisch om die kwaliteitscheck uit te breiden naar de laatste stap in de keten van fabrikant tot patiënt", stelt Philippe De Buck. "Concreet gaat het dan om een aantal wettelijke vereisten zoals de aanwezigheid van een zone voor discrete gesprekken, bepaalde materialen - een weegschaal, een koelkast -, een zone om bestellingen te ontvangen en een aparte ruimte voor vervallen geneesmiddelen, etc. "We verwachten wel dat we telkens met de glimlach weer naar buiten gaan, behoudens misschien enkele kleine opmerkingen die eenvoudig kunnen bijgestuurd worden."