...

Vaak worden die contracten voor een bepaalde duur (meestal één, twee of vijf jaar) afgesloten. Als dat het geval is en u wenst de overeenkomst tegen de einddatum te beëindigen, dan moet u daarbij vaak een opzegtermijn naleven. Doet u dat niet dan is de kans groot dat de overeenkomst in kwestie stilzwijgend wordt verlengd (dat kan zijn voor nog eens dezelfde termijn). Om te weten of dat het geval is kijkt u er maar beter de overeenkomst op na die u sloot met uw leverancier of dienstverlener. Die bepaalt immers of het contract op de einddatum al dan niet automatisch eindigt dan wel of u het moet opzeggen om een stilzwijgende verlenging te vermijden. Het contract zal meteen ook aangeven hoe zo'n opzeg dient te gebeuren en welke opzegtermijn u daarbij dient na te leven. Allicht wordt ook aangegeven wat de modaliteiten zijn van de stilzwijgende verlenging en voor hoelang zulke verlenging geldt. Weet dat zo'n clausules in principe ook zonder meer geldig zijn. Iets anders is het als u 'privé' (als consument) overeenkomsten voor een bepaalde duur afsluit. Dienstenovereenkomsten van bepaalde duur die een beding van stilzwijgende verlenging bevatten moeten namelijk aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer bepaald moet het beding in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde geplaatst worden. Bovendien moet het beding de gevolgen van de stilzwijgende verlenging vermelden alsook de uiterste datum waarop de consument zich kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging. Verder moet het aangeven dat de consument, na een eerste stilzwijgende verlenging, de overeenkomst kan opzeggen zonder vergoeding, met inachtneming van de opzeggingstermijn die niet langer mag zijn dan twee maanden.