1. Wanneer is er sprake van een voedingssupplement?

...

De wet geeft vooreerst aan wat er onder een voedingssupplement precies moet worden begrepen. Meer bepaald gaat het om voedingsmiddelen in voorgedoseerde vorm die tot doel hebben een aanvulling te vormen op de normale voeding. Het kan daarbij onder andere gaan om capsules, pastilles, druppentellers en dies meer die één of meer nutriënten, planten of andere stoffen met een nutritief of fysiologisch effect bevatten. Deze producten bevatten doorgaans vitaminen, mineralen, planten (zoals bv. gember, groene thee,...) of andere stoffen die een nutritioneel of fysiologisch effect hebben. De wettelijke regels rond de commercialisering van voedingssupplementen zijn integendeel niet van toepassing op geneesmiddelen of op magistrale en officinale bereidingen die beantwoorden aan de definitie van geneesmiddelen. Voor deze geneesmiddelen en de commercialisatie ervan moet u de wettelijke spelregels rond geneesmiddelen respecteren. Het feit dat voedingssupplementen 'voorgedoseerd' zijn, brengt overigens meteen met zich dat de algemene spelregels rond etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen, reclame en additieven ook van toepassing zijn op voedingssupplementen. Meer informatie daarover vindt u terug op de website Commercialisatie | FOD Volksgezondheid (belgium.be). Opdat een bepaald voedingssupplement in de handel zou kunnen worden gebracht, moet er een notificatiedossier ingediend worden bij de overheid en dat meer bepaald bij de FOD Volksgezondheid. In dat dossier moet allerhande informatie worden gegeven over de ingrediënten van het voedingssupplement, de nutritionele analyse, gegevens i.v.m. de aanwezigheid en de non-toxiciteit van de actieve stoffen en de etikettering van het product. Dat alles kan online gebeuren via de toepassing Foodsup. Er kan echter ook nog altijd een papieren dossier worden ingediend, per mail of per post. De overheid zal dan vervolgens een controle doen en zowel wat betreft de etikettering als de samenstelling van het product. Daarbij kan het statuut van voedingssupplement al dan niet geweigerd worden. Wordt het geweigerd, dan mag het product niet gecommercialiseerd worden. Indien de experten van de FOD niets abnormaals vaststellen, wordt een notificatienummer toegekend. Wil u als apotheker bepaalde voedingssupplementen verkopen, dan is het van groot belang er zeker van te zijn dat die genotificeerd zijn. Om te weten of een voedingssupplement al dan niet genotificeerd is, kunt u nazien of het een notificatienummer heeft. Dat staat nagenoeg altijd op de verpakking - het gaat om een NUT/PL/AS-nummer naargelang het nutriënten (NUT), vitaminen en/of mineralen, planten (PL) en/of andere stoffen (AS) bevat. U kunt ook contact nemen met de firma die het voedingssupplement op de markt bracht en vragen dat men u het bewijs van de notificatie bezorgt. Vraag daarbij een kopie te mogen zien van de brief waarin het notificatienummer wordt toegekend. Een lijst van genotificeerde producten vindt u overigens ook online terug. Bovenop de verplichtingen uit de algemene etiketteringsregels moeten er voor voedingssupplementen nog een aantal extra vermeldingen worden opgenomen in de etikettering. Het gaat daarbij onder meer over de benaming 'voedingssupplement', de referentie-innames (RI) en een waarschuwing voor het overschrijden van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Andere zaken die moeten worden opgenomen zijn een waarschuwing dat de producten buiten het bereik van kinderen bewaard moeten worden, een vermelding dat voedingssupplementen niet gebruikt mogen worden als vervanging voor een gevarieerde voeding, het gehalte van de aanwezige nutriënten per aanbevolen dagelijkse portie (dat mag ook grafisch weergegeven worden) en de naam van de plant of planten in de taal van de streek, indien deze bestaat, maar ook de wetenschappelijke naam (voor voedingssupplementen die planten bevatten). Het is verder verboden om in de etikettering van en in de reclame voor voedingssupplementen aan het product eigenschappen toe te schrijven ter voorkoming, behandeling of genezing van ziekten alsook toespelingen op dergelijke eigenschappen. Het is eveneens verboden te beweren of te suggereren dat een evenwichtige en gevarieerde voeding in het algemeen geen passende hoeveelheden aan nutriënten kan bieden. Als u in uw apotheek voedingssupplementen verkoopt die niet werden genotificeerd of die niet voldoen aan de wettelijke spelregels, dan riskeert u aanzienlijke sancties. Vooreerst kunnen de producten in beslag worden genomen of kunnen ze op uw kosten buiten gebruik worden gesteld voor menselijke consumptie. Dat is echter nog niet alles. U riskeert daarnaast ook een aanzienlijke boete en eventueel zelfs een gevangenisstraf.