1 Het is wettelijk verplicht

...

Zowel in de wet als in de Code van farmaceutische plichtenleer staan bepalingen omtrent het 'kenteken' waarvan apotheken moeten zijn voorzien. Zo stelt art 10, alinea 1 van het KB van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers dat iedere apotheek moet voorzien zijn van een duidelijk zichtbaar uithangbord teneinde gemakkelijk te kunnen worden teruggevonden door de patiënt, meer bepaald tijdens de wachtdienst. Bovendien vervolgt deze bepaling dat de informatie betreffende de openings- en sluitingsuren van de apotheek, alsook die betreffende de wachtdienst moeten meegedeeld worden en vanaf de buitenkant van de apotheek zichtbaar moeten zijn. Ook de Code van farmaceutische plichtenleer bevat spelregels op dit vlak (art. 78). Meer bepaald zegt die dat elke apotheek voorzien is van een duidelijk zichtbaar kenteken zodat de patiënt de apotheek gemakkelijk herkent, onder meer tijdens de wachtdienst. De code stelt verder dat dit kenteken een plaats van volksgezondheid aanduidt en daarom sober moet zijn. Apotheekgerelateerde, praktische en informatieve vermeldingen op het kenteken zijn daarbij wel aanvaardbaar. Het kenteken dat u daarbij dient te gebruiken, is het zogenaamde 'groene kruis' (met caduceus). Er bestaan geen specifieke voorschriften over dit kruis (bv. qua grootte), behoudens dat het groen moet zijn. Wel zegt de deontologische code dat dit groene kruis ook 'sober' dient te zijn. Mogelijk zouden dan ook opmerkingen kunnen worden gemaakt bij een kruis dat te groot is, dat te fel verlicht is en dies meer. Of een kruis al dan niet voldoende sober is, is een kwestie die van geval tot geval dient te worden bekeken. Op het kenteken zijn niet alle soorten animatie of vermeldingen toegestaan. Ook de animaties en vermeldingen moeten sober en redelijk blijven. Ze mogen ook geen publicitair karakter vertonen. Wat bijvoorbeeld wel kan worden opgenomen, zijn praktische vermeldingen (zoals het uur, de datum, de temperatuur...) en apotheekgerelateerde informatie (zoals de openingsuren van de officina, de deelname aan een volksgezondheidscampagne en dies meer). Wil u andere vormen van reclame maken (die natuurlijk ook moeten toegelaten zijn volgens de deontologische code), dan moet u een ander medium dan het kenteken gebruiken. Het groene kruis wordt in beginsel aan uw gevel geplaatst. Soms mag het ook op een andere plaats worden aangebracht. Dat is het geval als het onmogelijk is om het uithangbord op de gevel van de apotheek zelf te hangen. Ook als het uithangbord op de gevel van de apotheek de patiënten niet toelaat om de apotheek gemakkelijk te lokaliseren, zou het uithangbord mogen geplaatst worden op een andere plaats. Soms mag zelfs een signalisatiebord in de omgeving van de apotheek geplaatst worden. U dient in dat geval natuurlijk wel rekening te houden met andere wettelijke voorschriften (bv. op het vlak van vergunningen). Bij dat alles dient er wel voor te worden gezorgd dat er geen ververwarring voor de patiënt veroorzaakt wordt met betrekking tot de exacte lokalisatie van de apotheek. Er mag ook geen afbreuk worden gedaan aan andere deontologische bepalingen. De bedoeling van de lichtreclame bestaat er in dat patiënten zouden weten welke apotheken open zijn. Dat geldt zeker voor apothekers die van wacht zijn. Er geldt dan ook als regel dat u de verlichting enkel mag laten branden tijdens de openingsuren van de apotheek (alsook tijdens de wachtdienst). Op momenten dat de apotheek gesloten is, mag u het kruis dus niet laten branden. Dat zou immers verwarring kunnen scheppen bij de patiënt die op zoek is naar de apotheek van wacht. Dat alles wordt overigens bevestigd in adviezen van de Nationale Raad van de Orde der Apothekers van 15 april 2011 en 30 september 2009. Weet overigens dat het niet de eerste keer zou zijn dat klachten hieromtrent worden behandeld door de Provinciale Raden. Hebt u wachtdienst, dan moet u tijdens die periode de lichtreclame laten branden. Dat is een verplichting. Op die manier moet ervoor gezorgd worden dat patiënten de apotheek kunnen vinden. Het gaat dan ook niet op de lichtreclame tijdens de wachtdienst uit te zetten omdat u het groene licht bijvoorbeeld 's avonds en 's nachts storend vindt. Zet u het kenteken toch uit tijdens de wachtdienst dan handelt u in strijd met de regel dat u het publiek van de wachtdienst in kennis moet stellen en de continuïteit van de zorg moet verzekeren. Op deze regel kan wel een uitzondering bestaan als er beperkingen door de overheid zouden worden opgelegd met betrekking tot de verlichting van kentekens 's nachts of de kleur van de kentekens omwille van veiligheidsredenen.