1. Persoonlijke aflevering is de regel

...

In principe geldt als regel dat u als apotheker geneesmiddelen persoonlijk (of onder uw toezicht) aan de patiënt, zijn vertegenwoordiger of zijn gemachtigde moet overhandigen in de apotheek. Die regel wordt ook aangegeven in art. 38 van de code van farmaceutische plichtenleer. Verder zegt artikel 21 van het KB van 21 januari 2009 (daarbij verwijzend naar de wet van 25 maart 1964) dat elk geneesmiddel voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, medisch hulpmiddel alsook elke grondstof, in de apotheek persoonlijk worden afgeleverd aan de patiënt of aan de verantwoordelijke van de dieren of aan hun gemachtigde. De bedoeling van deze regel bestaat er in een effectieve, efficiënte en kwaliteitsvolle verstrekking van farmaceutische zorg te waarborgen. Op het voorgaande principe bestaat niettemin een dubbele uitzondering. Vooreerst is in bepaalde gevallen de thuislevering van geneesmiddelen mogelijk (zie verder). Daarnaast bestaat er ook een uitzondering voor wat betreft de online verkoop van niet voorschriftplichtige geneesmiddelen. Buiten deze uitzonderingen is het verboden om een systeem van bestellingen en leveringen van geneesmiddelen buiten de apotheek op te zetten. De wet staat de thuislevering van geneesmiddelen slechts in uitzonderlijke gevallen toe. Die gevallen moeten ook strikt worden geïnterpreteerd. Meer bepaald zegt de wet dat wanneer de patiënt zich niet kan verplaatsen, de geneesmiddelen, medische hulpmiddelen of grondstoffen die in de apotheek besteld worden door de patiënt of diens gemachtigde, afgeleverd mogen worden aan het huis of de verblijfplaats van de patiënt door de apotheker(s)-titularis(sen) zelf. Zoals uit de tekst van de wet blijkt, is dus in alle gevallen een bestelling in de apotheek nodig. Die kan dan wel gebeuren door de patiënt zelf of zijn vertegenwoordiger wanneer hij minderjarig is of meerderjarig maar niet in staat om zijn rechten zelf uit te oefenen. Een patiënt kan ook een gemachtigde sturen. U mag die levering, zo vervolgt de wet nog, ook delegeren aan de adjunct-apotheker, de apotheker-vervanger of de farmaceutisch- technisch assistent, die onder uw verantwoordelijkheid werken. Onder strikte bijkomende voorwaarden kan voor bepaalde leveringen (waarbij er bv. bepaalde bewaringsvoorwaarden zijn) ook een beroep worden gedaan op een gespecialiseerde firma terzake. Het zou ons te ver leiden hier op deze voorwaarden verder in te gaan. U kunt ze terugvinden in het KB van 21 januari 2009. Weet dat er ook initiatieven zijn waarbij de thuislevering wordt georganiseerd door groepjes huisapothekers uit eenzelfde regio, die eventueel om de beurt de leveringen op zich nemen voor de hele groep. Indien u effectief tot thuislevering overgaat (omdat de voorwaarden om dat te kunnen doen vervuld zijn), dient u daarbij de nodige discretie in acht te nemen. Indien iemand uw apotheek binnenkomt, is dat loutere feit al door uw beroepsgeheim gedekt. Hetzelfde geldt als u op verzoek van een patiënt bepaalde producten bij hem thuis gaat leveren. U dient dan dus dezelfde discretie en geheimhouding in acht te nemen dan indien een patiënt in uw apotheek komt. Dat wordt ook bevestigd in art. 46 van de code van farmaceutische plichtenleer waarin wordt aangegeven dat deze wijze van aflevering gebeurt met de grootste discretie. Als u tot thuislevering overgaat (omdat u dat mag doen en dus voldoet aan de wettelijke voorwaarden om daartoe over te gaan), moet u tevens voldoende informatie verstrekken aan de patiënt. Meer bepaald zegt de deontologische code dat u eveneens moet zorgen voor het verstrekken van de nodige informatie over het juiste gebruik van het geneesmiddel. U moet er met andere woorden ook bij de thuislevering voor zorgen dat die gepaard gaat met de gepaste farmaceutische zorg. Indien u aan thuislevering doet, mag u dat ten slotte ook kenbaar maken via een persoonlijke publiciteit. Onder persoonlijke publiciteit wordt daarbij verstaan iedere publieke mededeling die tot doel heeft de apotheker of de apotheek te laten kennen of informatie te geven over de aard of de uitoefeningsmodaliteiten van zijn professionele activiteiten of aangeboden diensten. Indien u dergelijke publiciteit wil maken, moet u wel rekening houden met een aantal spelregels die gelden inzake persoonlijke publiciteit. Zo dient de informatie die u rond de thuislevering verspreidt onder andere objectief, eerlijk, waarheidsgetrouw en controleerbaar te zijn. U moet daarnaast ook bijvoorbeeld de wettelijke regels rond publiciteit naleven en de essentiële regels van het beroep.