...

Na een echtscheiding moet het gemeenschappelijke of het onverdeelde vermogen van de ex-echtgenoten worden verdeeld. Zo moet een oplossing worden gevonden voor de gezamenlijke woning, gelden bij de bank, kredieten die werden aangegaan enz. Daarbij kan het ook gebeuren dat er een regeling moet worden getroffen voor de apotheek. Of dat het geval is of niet hangt in belangrijke mate af van het huwelijksvermogensstelsel waaronder uw collega gehuwd is.Is uw collega gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen en valt de apotheek in zijn eigen vermogen, dan hoeft hij zich allicht weinig zorgen te maken. Hetzelfde geldt als de apotheek in een vennootschap zit en uw collega daar de enige aandeelhouder van is waarbij de aandelen op zijn naam staan. In die gevallen moet uw collega allicht geen vergoeding betalen aan zijn ex, tenzij die bv. kosteloos zou hebben meegeholpen in de apotheek. Sommige rechters kennen in dat geval immers wel een zekere vergoeding toe voor de geleverde prestaties. Zij zeggen dat er dan sprake is van een 'verrijking zonder oorzaak'.Staan er ook aandelen van de vennootschap waarin de apotheek zit op naam van de ex dan zal uw collega die moeten overnemen (tenzij de ex aandeelhouder zou blijven of de apotheek wordt verkocht). Die overname kan minnelijk geregeld worden of de ex kan gedwongen worden zijn of haar aandelen te verkopen als uw collega 'gegronde redenen' kan aanhalen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de ex de werking van de vennootschap saboteert. Hiervoor moet dan een procedure voor de rechtbank gevolgd worden. Willigt de rechtbank de vordering uiteindelijk in dan stelt deze allicht een deskundige aan om de waarde van de aandelen te bepalen. Uw collega zal in dat geval uiteindelijk een vergoeding aan de ex moeten betalen ten belope van de waarde van de aandelen die deze in eigendom heeft.Was uw collega gehuwd onder het wettelijk stelsel (scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten) en werd de apotheek gestart tijdens het huwelijk dan zal uw collega veelal een vergoeding aan zijn ex moeten betalen ten belope van de helft van waarde van de apotheek, tenzij uw collega zou kunnen bewijzen dat de apotheek destijds werd overgenomen met eigen gelden (bv. gelden die hij/zij al had voor het huwelijk of kreeg uit een schenking of erfenis).Zit de apotheek in een vennootschap die werd gestart tijdens het huwelijk, dan gelden dezelfde regels. Ook dan zal uw collega, als deze de apotheek wil behouden zijn ex moeten 'uitkopen'. Dit geldt zelfs als de aandelen allemaal op naam van uw collega staan. In dat geval zijn namelijk enkel de lidmaatschapsrechten (bv. het mogen stemmen op de algemene vergadering van aandeelhouders) eigen. De vermogensrechten die aan deze aandelen zijn gekoppeld zijn integendeel gemeenschappelijk.Als u aan uw ex een vergoeding moet betalen, kunt u in eerste instantie trachten om onderling een oplossing te vinden. De accountant van de apotheek of de vennootschap waarin de apotheek zit kan eventueel behulpzaam zijn om deze waarde te bepalen.Raakt u er onderling niet uit, dan zal de notaris die met de vereffening/verdeling na echtscheiding wordt gelast waarschijnlijk een onafhankelijke deskundige aanstellen om de waarde te bepalen. Bij een blijvende discussie heeft uiteindelijk de rechtbank het laatste woord in wat de waarde precies is. Gaat het om een vennootschap dan moet de waarde van de aandelen worden bepaald.Onder de vroegere wet werd bepaald dat de waarde moest worden vastgesteld op het moment van de uiteindelijke vereffening/verdeling. Die datum kon meerdere jaren na het begin van de echtscheidingsprocedure liggen. Dat had soms tot gevolg dat de echtgenoot die de apotheek uitbaatte weinig gemotiveerd was om daar verder al zijn energie in te steken nu de ex-echtgenoot nadien nog meedeelde in de vruchten. Het nieuwe huwelijksvermogensrecht heeft deze regel aangepast. De waardering gebeurt als dat nieuwe recht van toepassing is namelijk op het moment van het inleiden van de echtscheidingsprocedure.Het nieuwe huwelijksvermogensrecht laat bij een huwelijk onder het wettelijk stelsel de ex ook toe om soms een vergoeding te vragen als de aandelen van de vennootschap waarin de apotheek zit in het eigen vermogen vallen van de andere echtgenoot. Dit kan meer bepaald het geval zijn als u als aandeelhouder spaarde in de vennootschap en daarin dus reserves opbouwde.Meer bepaald zegt de nieuwe wet dat u dan aan het gemeenschappelijk vermogen eventueel een vergoeding verschuldigd kan zijn voor de netto-beroepsinkomsten die dat vermogen niet heeft ontvangen en redelijkerwijze had kunnen ontvangen als het beroep niet binnen een vennootschap was uitgeoefend. In dat geval zouden die inkomsten nu eenmaal in het gemeenschappelijk vermogen gevallen zijn.Raakt uw collega het eens met zijn ex over alle gevolgen van de echtscheiding (kinderen, alimentatie, verdeling van het vermogen, ...) dan kunnen zij uit de echt scheiden door onderlinge toestemming.Is dat niet het geval, dan zal de rechtbank die de echtscheiding toestaat een notaris aanstellen om tot de vereffening/verdeling van het huwelijksvermogen over te gaan. Ook bij deze notaris kan nog altijd een regeling worden getroffen voor de goederen (of een gedeelte ervan). Is één van de ex-echtgenoten het niet eens met het voorstel tot ver effening/verdeling van de notaris, dan heeft de rechtbank het laatste woord.