...

De meeste patiënten betalen de geneesmiddelen of producten die ze bij u kopen contant zodat u op dat vlak alvast geen problemen hebt met openstaande rekeningen. Toch kan het gebeuren dat een patiënt bv. geen geld of betaalkaart bij zich heeft en belooft later te komen betalen terwijl dat uiteindelijk niet gebeurt. Of misschien blijft een rekening voor de verhuur van medisch materiaal wel onbetaald. Als ook een ingebrekestelling dan niet blijkt te helpen, hebt u niet veel andere keuze dan... naar de rechtbank te stappen. U hebt wel degelijk het recht om uw zaak zelf te verdedigen bij de rechtbank. Dat geldt niet alleen als u een verzoeningsprocedure start bij de rechtbank maar ook als het gaat om een 'echte' rechtszaak die u begint. U bent dus geenszins verplicht om daarvoor een beroep te doen op de diensten van een advocaat. Dat geldt zowel als u werkt in het kader van een eenmanszaak als indien uw apotheek in een vennootschap zit. Zorg er wel voor dat u de nodige bewijzen meeneemt naar de zitting waaruit blijkt dat u wel degelijk zelf kan optreden. Daarbij is het van belang om sowieso uw identiteitskaart mee te nemen en als u wil optreden namens uw vennootschap eveneens een kopie van de statuten en een kopie van de publicatie in het staatsblad waaruit blijkt dat u de vennootschap kunt vertegenwoordigen (omdat u bv. bestuurder bent van de vennootschap). In nagenoeg alle gevallen zal de vrederechter bevoegd zijn om van uw vordering kennis te nemen. Die is nu eenmaal bevoegd voor discussies voor een bedrag tot 5.000 euro. Om de zaak bij de rechtbank aanhangig te maken, moet u een dagvaarding laten betekenen door een gerechtsdeurwaarder naar uw keuze. Indien u dit vraagt, zal de gerechtsdeurwaarder allicht wel bereid zijn om zo'n dagvaarding voor u op te stellen zodat u dat zelf niet dient te doen. U zal de kosten van deze dagvaarding moeten 'voorschieten' aan de gerechtsdeurwaarder. Wint u uiteindelijk de zaak, dan kunt u de kostprijs van de dagvaarding terugvragen van uw patiënt (mits die natuurlijk voldoende solvabel is). De gerechtsdeurwaarder zal u vervolgens op de hoogte brengen van de datum en het uur waarop de zaak wordt ingeleid op de rechtbank. Wil u zelf uw zaak behandelen, dan is het belangrijk dat u tijdig op de zitting aanwezig bent. Hou er wel rekening mee dat het kan gebeuren dat u daar geruime tijd zal moeten wachten. In principe zullen zaken waarin er advocaten aanwezig zijn nu eenmaal voorgaan op uw dossier. Hebt u meerdere slechte betalers onder uw klanten, dan is het raadzaam om de gerechtsdeurwaarder te vragen om de dagvaardingen in de verschillende zaken tegen dezelfde zitting uit te brengen. Op die manier zorgt u er namelijk voor dat u zich maar één keer moet verplaatsen en dat u maar één keer een halve dag 'verliest'. Is uw patiënt niet aanwezig op de zitting, vraag dan dat de rechter een verstekvonnis uitspreekt. Is de patiënt wel aanwezig (of heeft hij een advocaat) en voert hij discussie, overweeg dan om aan de rechter te vragen om de zaak even uit te stellen om verder standpunt in te kunnen nemen en eventueel een advocaat te raadplegen. Weet daarbij dat er in zo'n geval allerhande procedureregels gelden en dat de kans bestaat dat u ook standpunt zal moeten innemen over toepasselijke wettelijke principes. Hebt u een vonnis en betaalt uw patiënt nog niet spontaan, dan zal u opnieuw een beroep moeten doen op de gerechtsdeurwaarder. Die kan dan tot de uitvoering van het tussengekomen vonnis overgaan. De gerechtsdeurwaarder zal het vonnis betekenen met daarbij een bevel tot betalen. Helpt ook dat niet, dan kan de gerechtsdeurwaarder uitvoeringsmaatregelen treffen waarbij die bv. beslag kan leggen op het loon of op de inboedel van uw patiënt. De kosten van deze uitvoering zal u weerom moeten voorschieten. U kunt ze dan wel terugvragen van uw patiënt voor zover die tenminste voldoende solvabel is. Weet wel dat als u zelf naar de rechter stapt en u geen beroep doet op een advocaat, u geen zogenaamde rechtsplegingsvergoeding kunt vragen aan uw patiënt. Dat is nu eenmaal een forfaitaire vergoeding voor de kosten van uw advocaat. Ziet u het voorgaande niet zitten, dan kunt u natuurlijk altijd een beroep doen op een advocaat. Het is dan wel van belang op voorhand goede afspraken te maken over wat zijn tussenkomst u zal kosten. Als u geregeld openstaande rekeningen hebt die u wil invorderen, dan zou u eventueel met uw advocaat een voor u voordelig abonnementssysteem kunnen afspreken. Uw advocaat zal ook bij zo'n systeem allicht vragen dat u de zaken ietwat 'groepeert', zodat de verschillende zaken op één enkele zitting kunnen worden gebracht (om zo de kosten te beperken). Ook als u in de loop van een geschil dat u zelf startte, meent dat u maar beter een advocaat inschakelt kunt u dat nog altijd doen.